ΜΙΚΡΟ ΜΟΥ

Ακούστε εδώ Ράδιο Γρεβενά – 101.5

email επικοινωνίας

grevenamedia@gmail.com

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
POTIKA MYRTO
Τζιόβας Ανδρέας
Alpha Bank
ΕΜΒΟΛΙΟ

Κατηγορίες

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
Loco delivery
ΙΩΑΝΝΑ
Ράδιο 101.5
Εμβόλιο
Ζιώγας
tsiarsiotis

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

Grevenamedia @facebook

Κοζάνη- Γραφείο

Eφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών: Πρόσληψη προσωπικού

Aπό την Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών παραλάβαμε και δημοσιεύουμε την παρακάτω ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού:

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του
υποέργου « Αρχαιολογική Εποπτεία Εκσκαφών (Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών)» στην πόλη
των Γρεβενών, που υλοποιείται με την μέθοδο της ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ στο
πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς και διανομής αερίου » στην
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ (5/2021) 4/60
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με φορέα υλοποίησης την Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων
Διανομής Αερίου Μονοπρόσωπη Α.Ε. (ΔΕΔΑ), από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
και μέχρι 31.12.2022, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη
του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΔΕ Εργατοτεχνίτης και
ελλείψει αυτού Υ.Ε. Εργάτης
Μία (1) θέση Δ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ, Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΠΕ Διοικητικού –
Οικονομικού με εμπειρία
στην διοικητική και
οικονομική διαχείριση έργων
χρηματοδοτούμενων από
προγράμματα της Ε.Ε. ή
αρχαιολογικών έργων (και,
ελλείψει αυτού, ΤΕ
Διοικητικού – Οικονομικού με
εμπειρία στην διοικητική και
οικονομική διαχείριση έργων
χρηματοδοτούμενων από
προγράμματα της Ε.Ε. ή
αρχαιολογικών έργων)

Μία (1) θέση Δ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ, Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Αρχαιολόγος ΠΕ Μία (1) θέση Δ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ, Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα
συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στη διεύθυνση: efagre@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΦΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ,
51 100, τηλ. 2462.0.25403, απευθύνοντάς την στην ΕΦΑ Γρεβενών, υπόψιν κ. Χ. Ζιώγα (τηλ.
επικοινωνίας: 2462.0.25403), εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών που
αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής
ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης
της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ (5/2021) 5/60
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων με ηλεκτρονικό τρόπο, το μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά το έντυπο της αίτησης και τις υπεύθυνες
δηλώσεις του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986) (τα οποία θα είναι υπογεγραμμένα και
σκαναρισμένα), καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά, προς απόδειξη των κριτηρίων
πρόσληψης. Τα αρχεία που υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο, πρέπει να είναι ευκρινή και
ευανάγνωστα. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων για υποβολή με μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Σε κάθε περίπτωση, ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
Επισημαίνεται ότι, διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, επιτρέπεται μόνον μέχρι τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο
κατηγορίας εκπαίδευσης προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών
προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση
ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω
διαδικασία.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική
ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό
επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, απαιτείται
Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (N.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ.
2103443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ.
2310459101, των κατωτέρω επιπέδων:
Α ή Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
Β ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) μη
Διοικητικού Προσωπικού ή και εργατοτεχνικού προσωπικού
Γ ή Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (ΤΕ) μη Διοικητικού Προσωπικού και για την
Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Διοικητικού
Προσωπικού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ (5/2021) 6/60
Δ ή Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (ΤΕ) Διοικητικού Προσωπικού
Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρειάζεται να προσκομίζουν οι
ομογενείς και αλλογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει
προγράμματα ή μαθήματα της ελληνικής γλώσσας εντός του οργανωμένου ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής
Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη,
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310997571−72−76) το οποίο χορηγείται ύστερα από
σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. Δεν
απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους
Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη
και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο.
2. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση
των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν
4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία,
δικαστική συμπαράσταση)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ-ΤΕ–ΔΕ-ΥΕ
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τις κατηγορίες ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ-ΥΕ νοείται η απασχόληση με σχέση
εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε
καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.
Για όλες τις κατηγορίες η εμπειρία θα μοριοδοτείται μετά τη λήψη του σχετικού τίτλου
σπουδών εκτός από τις κατηγορίες ΔΕ Εργατοτεχνιτών και ΥΕ Εργατών, για τις οποίες η
συναφής εμπειρία μοριοδοτείται ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας που αποκτήθηκε (ΔΕ ή
ΥΕ) και του χρόνου απόκτησης κάθε τίτλου σπουδών.
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΠΕ Αρχαιολόγων
– Πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία Τέχνης ή
Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο
από το ΔΟΑΤΑΠ
– Άριστη γνώση της αγγλικής, ή γαλλικής, ή γερμανικής, ή ιταλικής γλώσσας
– Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β)
υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ (5/2021) 7/60

– Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της
προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου (αφορά το 50% των
προκηρυσσόμενων θέσεων)
Μόνο στην περίπτωση που δε συμμετέχουν υποψήφιοι, οι οποίοι διαθέτουν το προσόν της
άριστης γνώσης ξένης γλώσσας, μπορούν να συμπεριληφθούν στους πίνακες κατάταξης και
υποψήφιοι και με πολύ καλή γνώση ή ακόμη και καλή γνώση ξένης γλώσσας.
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων
χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων
– Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος οικονομικής κατεύθυνσης ΑΕΙ της ημεδαπής,
περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.), ή ισότιμων
σχολών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
– Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:
α)επεξεργασίας κειμένων, β)υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου
– Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της
προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου (αφορά το 50% των
προκηρυσσόμενων θέσεων)
ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων
χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων
– Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος οικονομικής κατεύθυνσης ΤΕΙ της ημεδαπής,
περιλαμβανομένων και των πτυχίων Π.Σ.Ε. ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο
ή δίπλωμα ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το
ΔΟΑΤΑΠ

– Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α)επεξεργασίας κειμένων,
β)υπολογιστικών φύλλων, γ)υπηρεσιών διαδικτύου
– Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της
προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου (αφορά το 50% των
προκηρυσσόμενων θέσεων)
ΔΕ Εργατοτεχνιτών
– Απολυτήριος τίτλος Γενικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή Ενιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας ΔΕ της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης
ειδικότητας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ (5/2021) 8/60
– Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της
προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου (αφορά το 50% των
προκηρυσσόμενων θέσεων)
ΥΕ Εργατών
– Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου)
ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
– Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της
προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου (αφορά το 50% των
προκηρυσσόμενων θέσεων)
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με το προσόν του απολυτηρίου τίτλου
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, μπορούν να επιλεγούν και υποψήφιοι χωρίς τίτλους σπουδών,
αλλά με συναφή εμπειρία.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Η διαδικασία της πρόσληψης είναι η προβλεπόμενη στο άρθρο 81 του Ν.1958/1991 σε
συνδυασμό με το Π.Δ. 24/2019. Λόγω των υψηλών απαιτήσεων εκτέλεσης των εργασιών για
έργα έρευνας, αναστήλωσης, αποκατάστασης, συντήρησης και διαμόρφωσης Μνημείων
Αρχαιολογικών χώρων και των εκτελούμενων Έργων Μουσείων, και της ανάγκης απρόσκοπτης
υλοποίησης των έργων, η πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με
υψηλή εξειδίκευση, εξαιρείται από την εφαρμογή του Μέρους Β’ και του Μέρους Γ’ του
Ν.4765/2021 (ΦΕΚ 6/Α/2021), σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ.2, περ. η’ αυτού.
Ειδικότερα οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, κατατάσσονται με
φθίνουσα σειρά μορίων, κατά ειδικότητα, σε δύο πίνακες (άνω των 6 μηνών εμπειρία – 50%
και κάτω των 6 μηνών εμπειρία ή χωρίς εμπειρία – 50%), με βάση τόσο την βαθμολογία που
συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια όσο και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
∙ Το 50% των προκηρυσσόμενων θέσεων, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα προσωπικού, θα
καλυφθεί από υποψήφιους που έχουν συναφή εμπειρία, τουλάχιστον έξι (6) μηνών, με την
προκηρυσσόμενη θέση και το 50% θα καλυφθεί από υποψήφιους χωρίς εμπειρία (6 μήνες και
κάτω).

Για τις προκηρυσσόμενες ειδικότητες ισχύει ότι:
 σε περίπτωση που οι θέσεις της ποσόστωσης 50% δεν καλυφθούν από υποψηφίους με
εξάμηνη εμπειρία τότε οι υπολειπόμενες θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους με
μικρότερη εμπειρία, ή χωρίς εμπειρία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ (5/2021) 9/60
 σε περίπτωση που οι θέσεις της ποσόστωσης 50% δεν καλυφθούν από υποψηφίους με
εμπειρία μικρότερη των έξι (6) μηνών ή χωρίς εμπειρία, τότε οι υπολειπόμενες θέσεις θα
καλυφθούν από υποψηφίους με εμπειρία μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών
 Για την κατανομή των προκηρυσσόμενων θέσεων λαμβάνεται υπόψη ότι, για κλάσμα
μισής μονάδας και πάνω διατίθεται μια θέση στην κατηγορία όσων έχουν εμπειρία
 Επισημαίνεται ότι ο προσδιορισμός της συνάφειας των τίτλων σπουδών και της εμπειρίας
με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας που
εκδίδει την προκήρυξη
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Για τις ανάγκες διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας της παρούσας προκήρυξης για την
πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού, με σειρά προτεραιότητας, για την εκτέλεση
αρχαιολογικών έργων, ακολουθείται η κατωτέρω βαθμολόγηση:
Για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ:
1. Ο βασικός τίτλος σπουδών, που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη, βαθμολογείται
ως εξής: οι μονάδες του βασικού τίτλου σπουδών, υπολογιζόμενες σε δεκάβαθμη
κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία, πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό εξήντα (60).
2. Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης:
τετρακόσιες (400) μονάδες.
3. Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο:
διακόσιες (200) μονάδες.
4. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της
θέσης:
εκατόν ογδόντα (180) μονάδες.
5. Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (intergrated master):
ενενήντα (90) μονάδες.
6. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείμενο:
ενενήντα (90) μονάδες.
7. Η γνώση ξένης γλώσσας βαθμολογείται ως εξής:
α) για άριστη γνώση: ενενήντα (90) μονάδες,
β) για πολύ καλή γνώση: εξήντα (60) μονάδες,
γ) για καλή γνώση: σαράντα (40) μονάδες.
Βαθμολογείται αθροιστικά η γνώση έως και τριών (3) ξένων γλωσσών.
Η γνώση ξένης γλώσσας μοριοδοτείται είτε αποτελεί τυπικό προσόν είτε όχι.
8. Ο δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της
θέσης των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο
σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη βαθμολογείται ως εξής:
εκατό (100) μονάδες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ (5/2021) 10/60
9. Η συναφής εμπειρία με την προκηρυσσόμενη θέση βαθμολογείται με επτά (7) μονάδες
ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι 84 μήνες.
Οι μονάδες των ανωτέρω κριτηρίων υπολογίζονται αθροιστικά για τους κατόχους
διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, με συνάφεια και χωρίς συνάφεια με την
προκηρυσσόμενη θέση, και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού
επιπέδου (integrated master) και δεύτερου τίτλου σπουδών ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας.
Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός διδακτορικών διπλωμάτων ή/και
μεταπτυχιακών τίτλων ή/και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού
επιπέδου (integrated master) ή/και δεύτερου τίτλου σπουδών ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας,
βαθμολογείται επιπλέον ένας μόνο εξ αυτών των τίτλων και εάν πρόκειται για μη
ομοιόβαθμους τίτλους, βαθμολογείται ο υψηλότερος εξ αυτών, λαμβάνοντας σε κάθε
περίπτωση το 50% των μονάδων που προβλέπονται για τον οικείο τίτλο σπουδών.
Για την κατηγορία ΔΕ:

1. Ο βασικός τίτλος σπουδών που απαιτείται βαθμολογείται ως εξής: ο βαθμός πτυχίου που
εκδίδεται σε εικοσάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία, διαιρείται με τον αριθμό
δύο(2), και πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό εξήντα (60).
2. Η συναφής εμπειρία με την προκηρυσσόμενη θέση βαθμολογείται με επτά (7) μονάδες
ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι 84 μήνες.
3. Δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΕΕΚ δωδεκάμηνης
τουλάχιστον φοίτησης, ή δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το
γνωστικό αντικείμενο της θέσης της εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που
απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη εκατόν δέκα (110) μονάδες- βαθμολογείται μόνο
ένας τίτλος). Η εν λόγω μοριοδότηση δεν ισχύει για την ειδικότητα των ΔΕ
Εργατοτεχνιτών.

4. Η γνώση ξένης γλώσσας βαθμολογείται ως εξής:
α) για άριστη γνώση: ενενήντα (90) μονάδες,
β) για πολύ καλή γνώση: εξήντα (60) μονάδες,
γ) για καλή γνώση: σαράντα (40) μονάδες.
Βαθμολογείται αθροιστικά η γνώση έως και τριών (3) ξένων γλωσσών
Η εν λόγω μοριοδότηση δεν ισχύει για την ειδικότητα των ΔΕ
Εργατοτεχνιτών/Μαρμαροτεχνιτών.
Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες η βαθμολογία είναι
αθροιστική.
Για την κατηγορία ΥΕ:

1. Ο τίτλος σπουδών δεν μοριοδοτείται.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ (5/2021) 11/60
2. Η συναφής εμπειρία με την προκηρυσσόμενη θέση βαθμολογείται με επτά (7) μονάδες
ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι 84 μήνες.
3. Ο αριθμός των ανήλικων τέκνων βαθμολογείται με διακόσιες (200) μονάδες για καθένα
ανήλικο τέκνο έως έξι (6).
4. Ο χρόνος ανεργίας βαθμολογείται ως εξής:
4.1) Για κάθε εξάμηνο συνεχόμενης, έως την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων,
ανεργίας και έως δέκα (10) συνολικά εξάμηνα, πενήντα (50) μονάδες.
4.2) Για κάθε εξάμηνο μη συνεχόμενης ανεργίας εντός της τελευταίας πενταετίας από την
προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και έως πέντε (5) συνολικά εξάμηνα,
είκοσι (20) μονάδες.
Αποκλείεται αθροιστική βαθμολόγηση των υποπεριπτώσεων 4.1 και 4.2.
Ο υπολογισμός του χρόνου ανεργίας γίνεται από την τελευταία ημέρα της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων και προς τα πίσω και αφορά σε πλήρη εξάμηνα ανεργίας,
συνεχόμενα για την υποπερίπτωση 4.1 ή μη συνεχόμενα για την υποπερίπτωση 4.2.
Εάν από την προσκομισθείσα βεβαίωση ανεργίας προκύπτει διακοπή αυτής εντός της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ο υπολογισμός του χρόνου ανεργίας γίνεται από την
ημερομηνία διακοπής και προς τα πίσω.

5. Αν ο υποψήφιος είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 6 του Ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α/2006) σε συνδυασμό με την παρ. 9 του άρθρου 67
του Ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014): τριακόσιες (300) μονάδες.
Αν ο υποψήφιος είναι τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 64 του Ν 4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α/2019): διακόσιες (200) μονάδες.
Αν ο υποψήφιος είναι τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010), εκατό (100) μονάδες.
6. Ηλικία: για ηλικία έως και τριάντα δύο (32) ετών: 75 μονάδες
IΣΟΒΑΘΜΙΑ
Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει
τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις
περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθ’ εξής.
Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια και συμπίπτει πάλι η βαθμολογία, η σειρά μεταξύ των
υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των
οριστικών πινάκων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ (5/2021) 12/60
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:
1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των βαθμολογούμενων τίτλων
τους, συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τα ειδικά προσόντα
όπως αναφέρονται και στην παρούσα προκήρυξη πρόσληψης. Σε περίπτωση που οι τίτλοι
έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
3. Υπεύθυνη Δήλωση (όπως επισυνάπτεται).
4. Για την απόδειξη της εξειδικευμένης εμπειρίας απαιτείται η προσκόμιση:
Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:
 Βεβαίωση προϋπηρεσίας e ΕΦΚΑ (με κωδικούς taxis) από την οποία προκύπτει η
διάρκεια της ασφάλισης.
 Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του
Νν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της
εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της
επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
 Οι μισθωτοί του δημοσίου πρέπει να προσκομίσουν και βεβαίωση του οικείου φορέα
του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτει το είδος, η χρονική διάρκεια, η
ειδικότητα πρόσληψης, το αντικείμενο απασχόλησης και ο αριθμός των
ημερομισθίων.
 Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα πρέπει να προσκομίσουν και βεβαίωση του
εργοδότη από την οποία να προκύπτει η ειδικότητα πρόσληψης, η χρονική διάρκεια
και το αντικείμενο της απασχόλησης. Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν υφίσταται
πλέον, πρέπει να προσκομισθεί οποιοδήποτε παραστατικό (π.χ. σύμβαση, αναγγελία
πρόσληψης) από το οποίο να προκύπτει η ειδικότητα πρόσληψης, η χρονική διάρκεια
και το αντικείμενο της απασχόλησης.
Οι μισθωτοί του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα δύνανται να προσκομίσουν,
συμπληρωματικά, και Λογαριασμό Ασφαλισμένου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΕΦΚΑ, που να έχει εκδοθεί
αρμοδίως ή παλαιότερα εκδοθείσες καρτέλες ενσήμων του ΙΚΑ.
Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτούνται αθροιστικά:
 Βεβαίωση προϋπηρεσίας e ΕΦΚΑ (με κωδικούς taxis) από την οποία να προκύπτει η
διάρκεια της ασφάλισης.
 Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του
Ν.1599/1986, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά
με το αντικείμενο της εμπειρίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ (5/2021) 13/60
 Υποβολή σχετικών συμβάσεων και δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν
επακριβώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας. Σε περίπτωση μη ύπαρξης σχετικών
συμβάσεων, η διάρκεια της απασχόλησης πρέπει να προκύπτει από τα δελτία
παροχής υπηρεσιών.
Στην περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα, οι υποψήφιοι πρέπει
να προσκομίσουν και βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία
να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
Για τους υποψηφίους της κατηγορίας ΔΕ γίνονται επιπλέον δεκτά:
 Δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΕΕΚ δωδεκάμηνης
τουλάχιστον φοίτησης, ή δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το
γνωστικό αντικείμενο της θέσης της εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών
που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη.
 Πτυχίο ή δίπλωμα ξένης γλώσσας.
Για τους υποψηφίους της κατηγορίας ΥΕ γίνονται επιπλέον δεκτά:
 Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας), η
ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι άνεργος έως και την ημερομηνία έκδοσης της
ανωτέρω βεβαίωσης. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και
κάρτας ανεργίας.
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων
τέκνων, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία
έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) (όπως ορίζεται στο παράρτημα του
ΑΣΕΠ).
 Για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας, απαιτούνται αθροιστικά:
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου, πρόσφατης έκδοσης, όχι
παλαιότερης των δυο (2) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων και πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας
Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε).
Παρατηρήσεις:
 Οι υποψήφιοι αποδέχονται ότι τα αναγραφόμενα στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση
είναι αληθή και ακριβή και ότι σε περίπτωση δήλωσης ψευδών ή ανακριβών στοιχείων η
Υπηρεσία θα προβεί σε εφαρμογή όλων των κυρώσεων που προβλέπονται από την
κείμενη νομοθεσία.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ (5/2021) 14/60
 Η Υπηρεσία δύναται να διασταυρώνει την αλήθεια των αναγραφόμενων στις υπεύθυνες
δηλώσεις και σε άλλα παραστατικά στοιχεία μέσω έγγραφης επικοινωνίας με τις αρμόδιες
Υπηρεσίες, με εργοδότες και με άλλους φορείς.

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
Της αλλοδαπής
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την ανακοίνωση
πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.
Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών
ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο
ερμηνέα διορισμένο βάσει του Ν.148/26-12-1913/1-2-1914. Ειδικώς όμως μετά τον νέο
«Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36 Ν.4194/2013/ΦΕΚ 208/Α/2013), μεταφράσεις ξενόγλωσσων
εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013, γίνονται δεκτές, εφόσον ο
δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία
μετέφρασε.
Σημειώνεται ότι οι τίτλοι γλωσσομάθειας στις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική
και ισπανική που πληρούν τους όρους του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001)
«Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», γίνονται
δεκτοί χωρίς να απαιτείται μετάφρασή τους.
Όλα τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε
ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές
και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών
εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Για τίτλους Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν
αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πράξη αναγνώρισης περί αντιστοιχίας και ισοτιμίας
(όπως ορίζεται στο παράρτημα του ΑΣΕΠ)
Της ημεδαπής
 Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και
φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών – άδειες –
πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε
ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.
 Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και
φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως αποδείξεις παροχής
υπηρεσιών, κ.λπ.) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου
δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ (5/2021) 15/60
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση επί των προσωρινών πινάκων είτε με
ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση
efagre@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση: ΕΦΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 51 100, απευθύνοντάς την στην
ΕΦΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, υπόψιν κ. Ραπτόπουλου, κ. Ζιώγα (τηλ. επικοινωνίας: 2462.0.25403),μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία, που λήγει μετά την πάροδο πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από
την ημερομηνία ανάρτησής τους. Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η καταβολή
παραβόλου στο Δημόσιο Ταμείο είκοσι (20) ευρώ που έχει εκδοθεί από Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου
στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη
προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση ηλεκτρονικού παραβόλου να καταβάλει
το αντίτιμό του μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων και να υποβάλει
συνημμένα το αποδεικτικό πληρωμής.
Σε κάθε περίπτωση στην ηλεκτρονική υποβολή (με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), θα
περιλαμβάνεται υποχρεωτικά η ένσταση του υποψηφίου (υπογεγραμμένη και σκαναρισμένη)
και το παράβολο.
Το εμπρόθεσμο των ενστάσεων για υποβολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρίνεται
με βάση την ημερομηνία που φέρει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στην περίπτωση της αποστολής των ενστάσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο κρίνεται με
βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην ένσταση των υποψηφίων.
Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων της Υπηρεσίας. Αν η
υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, τότε το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
Σε περίπτωση δικαίωσης των ενστάσεων ή μείωσης των μορίων των επιτυχόντων για
οποιονδήποτε λόγο, η αντικατάσταση των υποψηφίων γίνεται με τους πρώτους επιλαχόντες
κατά σειρά μορίων στη συγκεκριμένη κατηγορία, και αναρτώνται οι οριστικοί πίνακες
κατάταξης.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 17/2002 Απόφαση της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η Υπηρεσία θα παρέχει την δυνατότητα
πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, προκειμένου να ασκήσουν
τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με την νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση
υπέρτερου έννομου συμφέροντος).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ (5/2021) 16/60
ΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Η κλήση από την Υπηρεσία των επιτυχόντων υποψηφίων θα γίνει εγγράφως με οποιοδήποτε
πρόσφορο μέσο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συστημένη επιστολή) αμέσως μετά την ανάρτηση
των οριστικών πινάκων μοριοδότησης ή αφού παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης
ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.
Ο υποψήφιος από την πλευρά του πρέπει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την λήψη της
ανωτέρω έγγραφης ειδοποίησης να απαντήσει εγγράφως (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
συστημένη επιστολή) στην Υπηρεσία σχετικά με την αποδοχή ή μη της θέσης, άλλως θα
θεωρείται ότι δεν την αποδέχεται.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΑ
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους ή της/των τυχόν
παρατάσεώς/ών της, δύνανται να αντικατασταθούν, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη
του υποέργου, με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας
ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται
λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά
περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της
σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Η διάρκεια της απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού ορισμένου χρόνου, θα είναι από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι 31.12.2022, με δυνατότητα ανανέωσης ή
παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την
εξέλιξη του υποέργου.
Η απασχόληση θα είναι πενθήμερη και δεν θα υπερβαίνει τις 40 ώρες την εβδομάδα.
Η μισθοδοσία των προσλαμβανομένων θα βαρύνει τις πιστώσεις του Υποέργου
«Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» στην πόλη των Γρεβενών, που υλοποιείται με την
μέθοδο της ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Ανάπτυξη
συστημάτων μεταφοράς και διανομής αερίου » στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με
φορέα υλοποίησης την Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου Μονοπρόσωπη Α.Ε.
(ΔΕΔΑ), – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με Κωδικό Πράξης/MIS
(ΟΠΣ): 5070660.
Το αντίγραφο ποινικού μητρώου και το πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική
συμπαράσταση θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.
Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που κατά την διαδικασία πρόσληψης προκύψει θέμα το
οποίο δεν καλύπτεται από την παρούσα ανακοίνωση, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να
ανατρέξει και να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε διάταξη, κανονισμό κ.α. που είναι σχετική με
το θέμα αυτό.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ (5/2021) 17/60
Επισημαίνεται: ότι σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ)
2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο
νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.
Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή
υποβολή αίτησης και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα, συνεπάγεται
συναίνεση των υποψηφίων για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό
ή ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να
ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα
ανάκλησης της συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης
προς το Φορέα.
Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στα γραφεία της ΕΦΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 51 100 και θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό κόμβο της εφαρμογής
ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α (http://www.culture.gr).
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί το Ειδικό Παράρτημα
(Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «31.08.21» και το ειδικό παράρτημα
(Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «07.12.20» . Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλα τα Παραρτήματα μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ακόλουθης διαδρομής: Κεντρική
σελίδαΦορείς  Έντυπα-ΔιαδικασίεςΔιαγωνισμών ΦορέωνΟρ. Χρόνου ΣΟΧ.

Ο/Η Προϊστάμενος/η
ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΑΚΗ
Αρχαιολόγο

Σχετικά άρθρα

Καφέ Crystal
Μακεδονομάχων 2
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
Argo Grevena
SPONSORS
Εμμανουήλ Παππά
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Αναζητείται εποχικό προσωπικό
Ενοικιάζεται- Αριστείδου 27
Καπετάν Λουκά 1
Κεντρική πλατεία Γρεβενών
Πωλείται στο Περιβόλι
Ζητείται
Πωλείται οικόπεδο
Πωλείται διαμέρισμα-Εμμανουήλ 7
Για εργασία-Μόναχο
Παύλου Μελά
Απέναντι από τα Δικαστήρια
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Πωλείται- Εργατικές κατοικίες
Παλαιολόγου 58
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ- Κέντρο πόλης

ΖΗΤΕΙΤΑΙ-Γυναίκα για φροντίδα ηλικιωμένης
Χαλκιδική- Νέα Καλλικράτεια
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 90 τ.μ.
ΤΑΞΙ
ENOIKIAZETAI
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
-Διεύθυνση-GrevenaMedia
Ενοικιάζεται ή Πωλείται
Διαφήμιση ΛΑΔΙΑ
 

Follow Us

ΤΣΙΟΓΚΑΣ
Σεμερτζίδης
TSIOVAKAS

Καιρός

Γρεβενά

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝ
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com