Ράδιο Γρεβενά – 101.5

PAPAGEORGIOU
Κινηματογράφος Γρεβενών
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΡΑΠΤΗ
Ζητούνται άτομα στην Ζάκυνθο

Grevenamedia @facebook

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

Jumbo
tsiarsiotis
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΚΙΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
delivery LOCO
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων

Κατηγορίες

Πλησιάζει το πρώτο κουδούνι της χρονιάς: Πότε ανοίγουν τα δημοτικά σχολεία

ÍÁÕÐËÉÏ-ÁÃÉÁÓÌÏÓ ÓÔÏ 1ï ÄÇÌÏÔÉÊÏ Ó×ÏËÅÉÏ ÍÁÕÐËÉÏÕ. Åõ÷Ýò äçìÜñ÷ïõ ÍáõðëéÝùí ãéá ôçí íÝá ó÷ïëéêÞ ÷ñïíéÜ Ìéá íÝá ó÷ïëéêÞ ÷ñïíéÜ áñ÷ßæåé óÞìåñá. Ìéá ÷ñïíéÜ ðïõ öÝñíåé ìáæß ôçò íÝåò ðñïêëÞóåéò, íÝåò áãùíßåò, áëëÜ êáé íÝåò åëðßäåò ãéá üëïõò. Ç ðáéäåßá åßíáé ç óçìáíôéêüôåñç "åðÝíäõóç" ãéá ôïí Üíèñùðï, áðïôåëåß ôï èåìÝëéï ãéá ôçí ïéêïäüìçóç ìéáò êïéíùíßáò ðñïüäïõ, ìéáò æùÞò ðéï ðïéïôéêÞò êáé ðéï áíèñþðéíçò. Ãé 'áõôü êáé üëïé åìåßò êé åãþ ðñïóùðéêÜ, áëëÜ êáé ïé óõíåñãÜôåò ìïõ ïöåßëïõìå íá óôçñßæïõìå êáé óôçñßæïõìå êáèçìåñéíÜ êáé ìå êÜèå äéáèÝóéìï ìÝóï ôá ó÷ïëåßá ìáò. Ìå ôç äéáñêÞ óõíåñãáóßá üëùí, äÞìïõ, åêðáéäåõôéêþí, ìáèçôþí êáé ãïíÝùí ìðïñïýìå íá äþóïõìå ôç äõíáìéêÞ êáé ôçí ðïéüôçôá ðïõ áñìüæåé óôï ðïëõôéìüôåñï ôìÞìá ôïõ ðëçèõóìïý ìáò, ôá ðáéäéÜ. Ôï áíÞóõ÷ï íåáíéêü ðíåýìá èá ìáò êáèïäçãåß óå êÜèå êßíçóç êáé ðáñÝìâáóç ãéá ôïí åêóõã÷ñïíéóìü ôùí åêðáéäåõôéêþí õðïäïìþí. ÊáëÞ ó÷ïëéêÞ ÷ñïíéÜ ìå õãåßá êáé ðñüïäï! Ï ÄÞìáñ÷ïò ÍáõðëéÝùí ÄçìÞôñçò Êùóôïýñïò (EUROKINISSI-ÂÁÓÉËÇÓ ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ)

Πλησιάζει η ώρα για το πρώτο κουδούνι της χρονιάς σε όλα τα δημοτικά σχολεία της χώρας.

Σύμφωνα με το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα για την λειτουργία των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων το σχολικό έτος είναι η περίοδος που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους.

Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 21η Ιουνίου του επόμενου έτους. Οι χρονικές περίοδοι από 1 μέχρι 10 Σεπτεμβρίου και από 15 μέχρι και 21 Ιουνίου μπορεί να αξιοποιούνται για την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, ενώ τα σχολεία για το σχολικό έτος 2019 – 2020, θα ανοίξουν, σύμφωνα με το πρόγραμμα την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου. Το διδακτικό έτος για τους μαθητές χωρίζεται σε τρία (3) τρίμηνα.

8:15 το πρώτο κουδούνι

Ένα από τα θέματα που απασχόλησαν την κοινή γνώμη την προηγούμενη σχολική χρονιά, ήταν και αυτό της ώρας έναρξης των μαθημάτων, καθώς στις προθέσεις της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ήταν η αλλαγή του σχολικού ωραρίου. Ο πρώην υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου, είχε μιλήσει πέρσι τον Σεπτέμβριο για αλλαγή της ώρας έναρξης μαθημάτων από φέτος, από τις 8:15 στις 9:00.

Ωστόσο, η νέα κυβέρνηση δεν προτίθεται να προχωρήσει σε αυτήν την αλλαγή. Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως είχε διαβεβαιώσει ότι «δεν θα αλλάξει τίποτα στο ωράριο λειτουργίας των Δημοτικών, των Γυμνασίων και των Λυκείων». Έτσι, λοιπόν, για τη σχολική χρονιά 2019-2020 τα σχολεία θα ανοίγουν κανονικά από τις 8:15.

 

Σχετικά άρθρα

Χρυσή Τομή
POTIKA MYRTO
Μπουραλέκος
Πωλείται
Ζητούνται
Διαφήμιση ΛΑΔΙΑ
Ράδιο 101.5
ΦΥΛΑΞΗ
 

Follow Us

ΤΣΙΟΓΚΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝ
Ζητείται προσωπικό
Σεμερτζίδης
TSIOVAKAS

Καιρός

Γρεβενά

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5