ΔΕΗ

Ακούστε εδώ Ράδιο Γρεβενά – 101.5

POTIKA MYRTO
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΡΑΛΗΣ

Grevenamedia @facebook

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
SportsBase
ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Κατηγορίες

ΤΑΞΙ
ΓΡΙΔΑΣ
SPONSORS
Ζιώγας

Ποιος ”έστησε παγίδα” το Δημοτικό Συμβούλιο για υλοτόμηση μαύρης πεύκης με ανάθεση στην Κοινότητα Φιλιππαίων για δήθεν ατομικές ανάγκες;

Mία νέα υπόθεση ”δάσους Αϊδονίων” αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή. Μία <<παγίδα>> πού κάποιοι προφανώς εντέχνως έστησαν στο σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου στην συνεδρίαση της 7-11-2022 πρέπει να ερευνηθεί.

Συγκεκριμένα έγινε πρόταση  ώστε μαζί με την ξύλευση δρυός για ατομικές ανάγκες να γίνει και ανάθεση (!!!) μαύρης πεύκης 500 χ.κ.μ.

Η εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΘΕΜΑ: «ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του ΚΔΚ (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Ν. 3852/2010), ορίζεται ότι: «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.».

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 197 παρ. 1 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114/08-06-2006 Τεύχος Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 130 του Ν.4685/20 (ΦΕΚ 92/07.05.2020 τεύχος Α&#39;) ορίζεται ότι:
«1. Η διαχείριση, η καλλιέργεια και η εκμετάλλευση των δημοτικών ή κοινοτικών δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων γίνεται σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία. Η εκμίσθωση της εκμεταλλεύσεως γίνεται με δημοπρασία.

2. Οι Δήμοι που έχουν στην ιδιοκτησία τους δάση μπορούν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, να εκμισθώνουν απευθείας και χωρίς δημοπρασία για χρονικό διάστημα έως τριών (3) ετών την εκμετάλλευση του δάσους σε δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας, των οποίων τα δύο τρίτα (2/3) των μελών είναι δημότες ή κάτοικοι του δήμου και τα λοιπά μέλη κάτοικοι της οικείας περιφερειακής ενότητας.

3. Απαγορεύεται στο συνεταιρισμό που έχει μισθώσει σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο το δικαίωμα εκμεταλλεύσεως, να παραχωρήσει, με οποιαδήποτε μορφή, το δικαίωμα αυτό, και θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη η σχετική
σύμβαση, καθώς και η παραχώρηση. Στους παραβάτες επιβάλλεται χρηματική ποινή που είναι ίση τουλάχιστον με το δεκαπλάσιο της αξίας του ανταλλάγματος.» Με το άρθρο 135 του Ν.Δ. 86/69 (ΦΕΚ 7/18-1-1969 Τεύχος Α΄) ορίζεται ότι:
«1. Σε κάθε δασικό συνεταιρισμό εργασίας δεν μπορεί να διατεθεί ετησίως ποσό ανώτερο της δυναμικότητός του, η οποία εξαρτάται από τον αριθμό των μελών του και από την κατά μέσον όρο ετήσια δυνατή παραγωγή. Η δυναμικότητα ορίζεται με
απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας. Για τον καθορισμό της δυναμικότητός τους τα μέλη των δασικών συνεταιρισμών εργασίας διακρίνονται σε κύρια και δόκιμα. Ως δόκιμα θεωρούνται όλοι οι μη συμπληρώσαντες το 21ον έτος της ηλικίας τους, εκτός εάν είναι αρχηγοί οικογενείας, και όσοι ασκούν ως κύριο έργο το επάγγελμα του υλοτόμου λιγότερο από ένα έτος.

2. Προκειμένου να ευεργετηθούν με τη μίσθωση δημοσίων δασών χωρίς δημοπρασία πρέπει, αφ&#39; ενός μεν να μην έχουν αδικαιολόγητες οικονομικές εκκρεμότητες με το Δημόσιο ή την οικεία κοινότητα από προηγούμενες μισθώσεις, αφ&#39;
ετέρου δε να έχουν επιδείξει πνεύμα συμμορφώσεως προς τους δασικούς Νόμους και τις δασοτεχνικές οδηγίες της δασικής αρχής.

3. Είναι αυτοδικαίως και από την αρχή άκυρες επίσης οι μισθώσεις σε συνεταιρισμούς, στους οποίους λείπουν οι νόμιμες προϋποθέσεις ή στους οποίους μετέχουν ένας ή περισσότεροι οι οποίοι δεν είναι κανονικά μέλη του συνεταιρισμού».

Σύμφωνα με την ισχύουσα Διαχειριστική Μελέτη του Δημοτικού Δάσους Φιλιππαίων της Κοινότητας Φιλιππαίων που εγκρίθηκε με την αριθμ. 10625/31 – 01 – 2022 (ΑΔΑ: ΨΩΥΩΟΡ1Γ-ΜΑ2) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, για τη Διαχειριστική Περίοδο 2018 – 2027, για το έτος 2022 προβλέπεται η υλοτομία του Δασικού Τμήματος 6, για την απόληψη 507 κ.μ. Δρυός τα οποία θα διατεθούν για Εμπόριο και Ατομικές Ανάγκες
και 150 κ.μ. Μαύρης Πεύκης για Εμπόριο. Με το αριθμ. πρωτ.7061/22-06-2022 έγγραφο που στάλθηκε από την
Υπηρεσία μας, ζητήθηκε η γνωμοδότηση του Προέδρου της Κοινότητας Φιλιππαίων για την υλοτομία της Συστάδας του Δασικού Τμήματος 6 του Δημοτικού Δάσους Φιλιππαίων της Κοινότητας Φιλιππαίων.

Με το με αρ. πρωτ. 3/11-10-2022 έγγραφο του Προέδρου της Κοινότητας Φιλιππαίων, που πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο μας με αρ. πρωτ. 13132/11-10-2022, μας έγινε γνωστό ότι: «…Κατόπιν του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, εκφράζουμε
τη σύμφωνη γνώμη μας για τις υλοτομίες του Δημοτικού Δάσους «Φιλιππαίων», για το έτος 2022 και συγκεκριμένα: α) για την προβλεπόμενη υλοτομία στο Δ.Τ. 6 για την απόληψη 507 κ.μ. Δρυός και 150 κ.μ. Μαύρης Πεύκης …»

Στο ίδιο έγγραφο ο Πρόεδρος τον Φιλιππαίων αναφέρει: «…Για την υλοτόμηση των Δασικών Τμημάτων 6 &amp; 9 του Δημοτικού Δάσους «Φιλιππαίων», για το έτος 2022, εξέφρασε ενδιαφέρον ο Δασικός Συνεταιρισμός Κρανιάς Γρεβενών ¨Η ΤΟΥΡΓΙΑ¨. Το τίμημα για τις ατομικές ανάγκες σε καυσόξυλα των μονίμων κατοίκων του οικισμού
Φιλιππαίων να ορισθεί στα 25€ ανά χ.κ.μ…». Με την από 11-10-2022 (αρ. πρωτ. εισερχομένου στο Δήμο 13087/11-10-
2022) αίτησή του ο Δασικός Συνεταιρισμός Κρανιάς Γρεβενών «Η ΤΟΥΡΓΙΑ», αιτείται: «…ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΗΝ ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 6 ΚΑΙ 9 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022…».

Οι ατομικές ανάγκες των μονίμων κατοίκων της κοινότητας Φιλιππαίων σε καυσόξυλα, εφόσον υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, θα καλυφθούν από το Δ.Τ. 6 το δε πλεόνασμα θα διατεθεί στο εμπόριο. Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει: Αν ο Δήμος θα προχωρήσει ή όχι στην υλοτόμηση του Δασικού Τμήματος 6
του Δημοτικού Δάσους Φιλιππαίων της Κοινότητας Φιλιππαίων. Εφόσον το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει την υλοτόμηση του Δασικού Τμήματος 6 του Δημοτικού Δάσους Φιλιππαίων, να αποφασίσει και τον τρόπο εκτέλεσης της υλοτόμησης. Αν δηλαδή θα γίνει με απευθείας εκμίσθωση σε Δασικό Συνεταιρισμό που ενδιαφέρεται και στην προκειμένη περίπτωση είναι ο ΔΑ.Σ.Ε. Κρανιάς Γρεβενών «Η ΤΟΥΡΓΙΑ» ή αν θα γίνει εκμίσθωση με δημοπρασία. Εφόσον αποφασιστεί η υλοτόμηση και ο τρόπος υλοτόμησης του Δασικού Τμήματος 6 του Δημοτικού Δάσους Φιλιππαίων της Κοινότητας Φιλιππαίων, να παραπέμψει το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή για τα περαιτέρω.

Τι ειπώθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο στην συνεδρίαση της 7-11-2022: 

ΘΕΜΑ 14 ο

Υλοτομία του Δασικού Τμήματος 6 του Δημοτικού δάσους Φιλιππαίων Κοινότητας Φιλιππαίων Δήμου Γρεβενών

ΘΕΜΑ 15ο

Υλοτομία του Δασικού Τμήματος 9 του Δημοτικού δάσους Φιλιππαίων Κοινότητας Φιλιππαίων Δήμου Γρεβενών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΤΣΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ):
Εδώ δεν είναι για ατομικές ανάγκες, θα είναι για ατομικές ανάγκες και όσα περισσεύσουνε θα βγούνε σε δημοπρασία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΖΟΥΒΑΡΑ):
Λέι στην εισήγηση του 15 ου θέματος ότι οι ατομικές ανάγκες των μονίμων κατοίκων της κοινότητας Φιλιππαίων,εφόσον υπάρξουνε θα καλυφθούνε από το έξι, και το πλεόνασμα θα διατεθεί στο εμπόριο.΄Αρα τμήμα του 6ου θα πάει σε ατομικές ανάγκες.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ): Υπάρχει μια όμορη κοινότητα εκεί η κοινότητα Πολυνερίου η οποία δεν έχει την δυνατότητα να κόψει ξύλα, μήπως μέσα από τη διαδικασία αυτήν να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε και την συγκεκριμένη τοπική κοινότητα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΖΟΥΒΑΡΑ):
Τον λόγο έχει ο Δήμαρχος

ΔΗΜΑΡΧΟΣ(ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΤΑΜΑΝΗΣ):
Αναβάλλεται το θέμα γιατί μιλάμε για μαύρη Πεύκη από ότι βλέπω στην εισήγηση εδώ πέρα.Τι ατομικές ανάγκες δηλαδή και ανάθεση μαύρης Πεύκης,η πρότασή μου είναι αναβάλετε να το δούμε καλά. Κώστα εδώ διαβάζω την εισήγηση. Λέει το θέμα 15, δεν έχουμε; Εδώ προτείνετε.Το ίδιο λέει και στο15 όμως μιλάμε για μαύρη Πεύκη και εμείς θα πάμε για ατομικές ανάγκες. Να αναβληθούνε Εδώ μιλάμε για πράγματα που δεν το έχω κάνει στη θητεία μου έτσι, για απευθείας ανάθεση δασικό συνεταιρισμό , αν και είναι κοντοχωριανοί οι κρανιώτες.Δεν γίνονται αυτά, είπαμε από εδώ και πέρα και το
έχω πει και χρόνια και εδώ σε αυτήν τη αίθουσα, ότι πρόκειται για μαύρη Πεύκη σε υλοτομίες θα πάει σε δημοπρασία. Γιατί με αυτήν τη λογική δηλαδή αύριο θα πρέπει να δώσουμε ανάθεση στο ΔΑΣ Μοναχιτίου, στο ΔΑΣ Φελλίου. Αν ήταν στο ίδιο χωριό στη Κρανιά ναι θα έλεγα και εγώ είναι δημοτικό δάσος της Κρανιάς θα πάει ο δασικός συνεταιρισμός και θα το πάρει ανάθεση.Να διευκρινίσουμε όμως το 14 τι είναι ακριβώς.Δεν μπορεί να πάει ανάθεση αν είναι μαύρη Πεύκη σε συνεταιρισμό γιατί θα δημιουργήσουμε και ανισότητες μεταξύ των συνεταιρισμών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΖΟΥΒΑΡΑ):
Άρα το 14 και το 15 αναβάλλονται ομόφωνα να το δούμε και να επανέλθουμε.

Σχετικά άρθρα

email επικοινωνίας

grevenamedia@gmail.com

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
Ευτέρπη Παπαγεωργίου

ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΣΠΑ

Τζιόβας Ανδρέας
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

ΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ
ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΤΑΞΙ
Υπουργείο περιβάλλοντος
Ζητείται από συνεργεία φορτηγών και λεωφορείων
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 42,5 τμ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΓΙΔΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα (δίχωρη)
Ενοικιάζεται 75τμ Μ Αλεξάνδρου 33
ενοικιάζεται ορφοδιαμέρισμα 85 τ.μ.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 200 ΠΡΟΒΑΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Καιρός

Γρεβενά

αγγελια λεβητας

Follow Us

 

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝ