Ακούστε εδώ Ράδιο Γρεβενά – 101.5

email επικοινωνίας

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
POTIKA MYRTO
Τζιόβας Ανδρέας
Alpha Bank
ΕΜΒΟΛΙΟ
ΥΓΡΑΕΡΙΟ
Loco delivery
ΙΩΑΝΝΑ
tsiarsiotis
Ράδιο 101.5
Εμβόλιο
Ζιώγας

Κατηγορίες

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

Grevenamedia @facebook

Κοζάνη- Γραφείο

ΔΕΥΑ Γρεβενών: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Η  Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης ((Δ.Ε.Υ.Α.) Γρεβενών προκήρυξε την προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Αναλυτικά η προκήρυξη έχει ώς εξής:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Γ.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1/2021
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 37 έως και 42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/31-7-2017) με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 (Α΄85), όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν.4528/2018 «Κύρωση Σύμβασης για τη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 50/τ. Α΄/16-3-2018).
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/τ. Α΄/30-10-2019), όπως ισχύει.
 6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».
 7. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ. 8660/17-5-2021 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Ταξινόμηση των Δήμων στις κατηγορίες των περ. στ΄ και ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4765/2021 (Α΄ 6)» (ΑΔΑ:ΨΨΜ246ΜΤΛ6-ΑΧΥ).
 8. Την υπ’ αριθ. 36/12-3-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών με θέμα: «Λήψη απόφασης για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού (διάρκειας οκτώ μηνών) στη ΔΕΥΑ Γρεβενών για το έτος 2021σε εφαρμογή του με αρ. πρωτ. 14626/26-2-2021 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών ¨Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών».
 9. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 34803/31-3-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Ι.Δ. Δ.Ε.Υ.Α Γρεβενών ανταποδοτικού χαρακτήρα».
 10. Την υπ’ αριθ. πρωτ.32808/26-04-2021 (ΑΔΑ: 6ΤΗΑ46ΜΤΛ6-ΙΣΦ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθηκε για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Γρεβενών η απασχόληση πέντε (5) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το υπ΄αριθ. 34413/05-05-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «΄Εγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα».
 11. Το υπ’ αριθμ. 270 /10-9-1997 Προεδρικό Διάταγμα περί σύστασης ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης-αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» του Νομού Γρεβενών (ΦΕΚ 195/τ. Α΄/2-10-1997).
 12. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών (ΦΕΚ 1504/τ.Β΄/22-7-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 13. Την υπ’ αριθ. 1478/24-9-2021 βεβαίωση του Γενικού Διευθυντή της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Γρεβενών (Δ.Ε.Υ.Α.Γ.) περί ύπαρξης των σχετικών πιστώσεων.
 14. Την υπ’ αριθ. 1481/27-9-2021 βεβαίωση του προϊστάμενου Διοικητικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών με θέμα: «Βεβαίωση διασφάλισης προστασίας προσωπικών δεδομένων».

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Γρεβενών, που εδρεύει στα Γρεβενά, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης 100

Υπηρεσία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Έδρα υπηρεσίας ΓΡΕΒΕΝΑ

Ειδικότητα ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ

Διάρκεια σύμβασης 8 ΜΗΝΕΣ

Αριθμός ατόμων 4

Κωδικός θέσης 101

Υπηρεσία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Έδρα υπηρεσίας ΓΡΕΒΕΝΑ

Ειδικότητα  ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ)

Διάρκεια σύμβασης 8 ΜΗΝΕΣ

Αριθμός ατόμων 1

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από18 έως 65 ετών.

Για τις θέσεις με κωδικό 100 και 101, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που κατατάσσονται με τα ίδια προσόντα πρόσληψης, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων Γρεβενών και Δεσκάτης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών (περ. στ΄ παρ. 1 του άρθ. 12 του Ν. 4765/2021, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ. 8660/17-5-2021 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ενημερωθούν στον ιστότοπο   της υπηρεσίας μας: www.deyag.gr  και τηλεφωνικά στα τηλ. επικ.: 24620-87905 και 24620-25433.

Προσοχή: Λόγω των έκτακτων μέτρων εξαιτίας του κορωνοϊού COVID-19 η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και απαιτούμενων δικαιολογητικών θα γίνεται ηλεκτρονικά.

 

 

Σχετικά άρθρα

Interactive
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Πωλείται διαμέρισμα-Εμμανουήλ 7
Για εργασία-Μόναχο
Παύλου Μελά
Ενοικιάζονται γκαρσονιέρες- Απέναντι από τα Δικαστήρια
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Πωλείται- Εργατικές κατοικίες
Παλαιολόγου 58
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ- Κέντρο πόλης

ΖΗΤΕΙΤΑΙ-Γυναίκα για φροντίδα ηλικιωμένης
Χαλκιδική- Νέα Καλλικράτεια
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 90 τ.μ.
ΤΑΞΙ
ENOIKIAZETAI
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
-Διεύθυνση-GrevenaMedia
Ενοικιάζεται ή Πωλείται
Διαφήμιση ΛΑΔΙΑ
 

Follow Us

ΤΣΙΟΓΚΑΣ
Σεμερτζίδης
TSIOVAKAS

Καιρός

Γρεβενά

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝ