Ακούστε εδώ Ράδιο Γρεβενά – 101.5

POTIKA MYRTO
ΔΕΗ banner myenergycoach

Grevenamedia @facebook

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΜΕΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Loco delivery
SportsBase
ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Κατηγορίες

ΤΑΞΙ
ΓΡΙΔΑΣ
SPONSORS
Ζιώγας

Αθ. Φωλίνας: Επιστολή για ένταξη των καλλιεργειών λεβάντας στο καθεστώς “De Minimis” προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

Με προσωπική επιστολή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ο Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών, Αθανάσιος Φωλίνας, αιτείται την ένταξη των καλλιεργειών λεβάντας στο καθεστώς κρατικής επιχορήγησης ήσσονος σημασίας («De Minimis»), του Κανονισμού 1408/2013.

Η επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη συντάχθηκε σε πλήρη συνεννόηση με τους τοπικούς παραγωγούς λεβάντας των Γρεβενών, έχοντας υπόψιν τις έντονες ζημίες που υπέστησαν οι καλλιέργειες αυτές λόγω των άκαιρων, έντονων, υπερβολικών, παρατεταμένων και επαναλαμβανόμενων βροχοπτώσεων κατά την καλλιεργητική περίοδο 2023.

Ο κ. Φωλίνας, θεωρεί επιτακτική ανάγκη τη στήριξη της συγκεκριμένης παραγωγής, και έτσι επιχειρεί μια καίρια παρέμβαση για τη στήριξη της σημαντικής αυτής καλλιέργειας, που παράγει υψηλής ποιότητας προϊόντα και προστιθέμενη αξία για τον Τόπο μας.

Είναι εμφανές ότι η ένταξη των καλλιεργειών λεβάντας στο ανωτέρω καθεστώς είναι δίκαιη, αλλά και απαραίτητη.

Παρατίθεται παρακάτω και η καθαυτή επιστολή του κ. Φωλίνα.

 

Ακολουθεί η επιστολή:

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΓΡΕΒΕΝΑ, 13/11/2023 Α. Π.: Εισερχ. 183474

Α. Π. Αποστολέα: 183474

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

    ΠΡΟΣ : κ. Λευτέρη Αυγενάκη

Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Αχαρνών 2 Αθήνα

Τκ 101 76

Γραφείο : Διευθυντή  
Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο « Κώστας Ταλια-

δούρης»

 
Ταχ. Κώδικας : 511 00 – Γρεβενά  
Πληροφορίες : Κωνσταντίνος Ντινόπουλος  
Τηλέφωνο : 24623 – 53307  
e-mail : k.ntinopoulos@pdm.gov.gr  
     

ΚΟΙΝ.

 

:

 

Όπως πίνακας αποδεκτών

 

ΘΕΜΑ

 

:

«Κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (“De minimis”) στο πλαίσιο της ε- φαρμογής του Καν. 1408/2013 για τις καλλιέργειες λεβάντας στην Περιφε- ρειακή Ενότητα Γρεβενών».

 Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

 Η παρούσα επιστολή σάς αποστέλλεται για να εκφράσει την πρόθεση του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών, σε συνεννόηση με τους τοπικούς παραγωγούς λεβάντας, για την ένταξη της καλλιέργειας αυτής σε καθε- στώς κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (“De minimis”).

Για την ένταξη μιας καλλιέργειας σε καθεστώς κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (“De minimis”) απο- τελεί προϋπόθεση η πλήρωση των κριτηρίων του άρθ. 107 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιο συγκεκριμένα, η πλήρωση των όρων επί των επιμέρους παραγράφων του άρθ. 107:

  • παράγραφος 1: «ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη ή με κρατικούς πό- ρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό δια της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορι- σμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής είναι ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις μεταξύ των κρατών μελών συναλλαγές»
  • παράγραφος 2 στοιχείο β): «οι ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα καιρικά φαινόμενα», και
  • της παραγράφου 3 στοιχείο γ): «ενισχύσεις για την προώθηση της αναπτύξεως ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων ή οικονομικών περιοχών, εφόσον δεν αλλοιώνουν του όρους των συναλλαγών κατά τρό- πο που θα αντέκειτο προς το κοινό συμφέρον».

Σύμφωνα με τις «Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020 (2014/C 204/01)», στο «Κεφάλαιο 1.2.1.2. Ενισχύσεις για την αντιστάθμιση ζημιών προκαλούμενων από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα που μπορούν να εξομοιωθούν με θεομηνία», ως επιλέξιμες δαπάνες αναφέρονται:

Οι δαπάνες για την αντιστάθμιση των ζημιών που προκλήθηκαν ως άμεσο επακόλουθο του δυσμενούς κλιματικού φαινομένου που μπορεί να εξομοιωθεί με θεομηνία, όπως εκτιμώνται από δημόσια αρχή, από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα αναγνωρισμένο από τη χορηγούσα αρχή ή από ασφαλιστική εται- ρεία.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω προϋποθέσεις, κρίνεται αναγκαία η ένταξη της καλλιέργειας λεβάντας της Π.Ε. Γρεβενών στο καθεστώς “De minimis” καθώς η καλλιέργεια είχε υποστεί ζημίες λόγω άκαιρων, έντονων, υπερβολικών, παρατεταμένων και επαναλαμβανόμενων βροχοπτώσεων κατά την καλλιερ- γητική περίοδο 2023.

Έχοντας υπόψη πως η καλλιέργεια λεβάντας επηρεάζεται έντονα από τις κλιματικές συνθήκες ανά τόπο και χρόνο, τα ανωτέρω καιρικά φαινόμενα επηρέασαν δυσμενώς την ποιότητα και απόδοση των καλλιερ- γούμενων εκτάσεων, οι οποίες συγκομίζονται στις αρχές Ιουλίου.

Βάση συγκριτικών στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τις αποδόσεις της φυτικής παραγωγής του έτους

2022, 2021 και 2020, και της επιστολής προς το ΥΠΑΑΤ με ΑΠ/122902/24-7-2023 και θέμα «Ζημιές στην

αγροτική παραγωγή «Λεβάντας», στην ΠΕ Γρεβενών από τις βροχοπτώσεις 2023» για μείωση αποδόσεων σε ποσοστό τουλάχιστο 60%.

Οι αποδόσεις είναι:

 

Καλλιεργούμενο είδος Απόδοση έτους

2020

(kg/ στρέμμα)

Απόδοση έτους

2021

(kg/ στρέμμα)

Απόδοση έτους 2022

(kg/στρέμμα)

Απόδοση έτους

2023

(kg/στρέμμα)

Λεβάντα 270 350 93 90

Παράλληλα, καθώς το κόστος παραγωγής σε αναλώσιμα (καύσιμα, λιπάσματα και φυτοφάρμακα καταπο- λέμησης ζιζανίων) αυξήθηκε δυσανάλογα τους τελευταίους μήνες, είναι αντιληπτό πως η ζημία προκαλεί την απώλεια εισοδήματος λόγω της ολοσχερούς ή μερικής καταστροφής της γεωργικής παραγωγής ό- πως αυτό ορίζεται στην (354) παρατήρηση.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία.

Με εκτίμηση

Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Γρεβενών

Αθανάσιος Φωλίνας

Κοινοποίηση: Πίνακας αποδεκτών

  1. κ. Κασαπίδη Γεώργιο

Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας ΖΕΠ Κοζάνης

Τκ 50100

  1. κ. Χατζηζήση Λάμπρο

Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΖΕΠ Κοζάνης

Τκ 50100

Συνημμένα:

  • : Μετεωρολογικά στοιχεία Γρεβενών 2022
  • : Μετεωρολογικά στοιχεία Γρεβενών 2023
  • : Αποτύπωση Φυτικής Παραγωγής για τη Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών (2020) (4): Αποτύπωση Φυτικής Παραγωγής για τη Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών (2021)
  • :Αποτύπωση Φυτικής Παραγωγής για τη Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών (2022)
  • : Έγγραφο (Α.Π. 122902) της ΔΑΟ Γρεβενών προς ΥΠΑΑΤ (24-7-2023) με θέμα: «Ζημιές στην αγροτική πα- ραγωγή -ΛΕΒΑΝΤΑ, στην ΠΕ Γρεβενών από τις βροχοπτώσεις 2023»

 

Σχετικά άρθρα

email επικοινωνίας

grevenamedia@gmail.com

ΔΟΜΗΣΗ

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
Ευτέρπη Παπαγεωργίου
Τζιόβας Ανδρέας
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
BALKAN ELECTRIC
ΤΑΞΙ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΤΑΞΙ
Υπουργείο περιβάλλοντος
ΔΕΗ BANNER
Ζητείται από συνεργεία φορτηγών και λεωφορείων
ΠΩΛΕΊΤΑΙ ¨ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ”
AUTOΚΙΝΗΣΗ
cars
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 42,5 τμ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΓΙΔΙΑ
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 43 τ.μ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ενοικιάζεται 75τμ Μ Αλεξάνδρου 33
ενοικιάζεται ορφοδιαμέρισμα 85 τ.μ.
αγγελια λεβητας
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 200 ΠΡΟΒΑΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Καιρός

Γρεβενά

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015

Follow Us

 
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝ
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com