Ακούστε εδώ Ράδιο Γρεβενά – 101.5

email επικοινωνίας

ΑΓΟΡΑΜΟΔΙΑΝΟ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
POTIKA MYRTO
Τζιόβας Ανδρέας
Alpha Bank
ΕΜΒΟΛΙΟ

Κατηγορίες

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
Loco delivery
ΙΩΑΝΝΑ
Ράδιο 101.5
Εμβόλιο
Ζιώγας
tsiarsiotis

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

Grevenamedia @facebook

Κοζάνη- Γραφείο

Αυτοί θα ελέγχουν αιρετούς και ΟΤΑ (ρύθμιση)

Την ίδρυση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. που είχε θεσμοθετηθεί με τονKAΛΛΙΚΡΑΤΗ, στην έδρα κάθε Περιφέρειας η οποία υπάγεται απ’ ευθείας στον υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προχωράει το υπουργείο Εσωτερικών με τοπολυνομοσχέδιο.   Ο προϊσταμένος της «Ελεγκτής Νομιμότητας» ασκεί τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ και τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών οργάνων τους. Είναι ανώτατος υπάλληλος του κράτους, διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για πενταετή θητεία και λαμβάνει τις κάθε φύσης αποδοχές Γενικού Διευθυντή Υπουργείου.

Για το διορισμό στη θέση του Ελεγκτή Νομιμότητας απαιτούνται: α) πτυχίο νομικού τμήματος ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμου της αλλοδαπής και μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμου της αλλοδαπής και β) άριστη ή πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

Για τη θέση αυτή μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα και μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, κάτοχος πτυχίου νομικού τμήματος ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμου της αλλοδαπής ή Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με άριστη ή πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, ο οποίος έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης τουλάχιστον επί ένα έτος ή Διεύθυνσης τουλάχιστον επί τρία έτη.

Παράλληλα η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α θα στελεχώθεί  από το προσωπικό που την 01/6/2016 υπηρετούσε στις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στην έδρα κάθε Περιφέρειας και ασχολούνταν με τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α. και τα θέματα της πειθαρχικής ευθύνης των αιρετών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μετατάσσεται αυτοδικαίως στις οικείες Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Ο.Τ.Α., ανεξαρτήτως τυπικών προσόντων ή κατηγορίας, από το χρόνο έναρξης λειτουργίας κάθε μίας. Το προσωπικό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που υπηρετεί στον Πειραιά και ασχολείται με τον έλεγχο νομιμότητας και τα θέματα της πειθαρχικής ευθύνης των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μετατάσσεται αυτοδικαίως στην Αυτοτελή Υπηρεσία Ο.Τ.Α. Αττικής, από το χρόνο έναρξης της λειτουργίας αυτής.

Αναλυτικά:

ΠΡΩΤΟ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α.

Άρθρο 1

Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.-Νέο Πλαίσιο

Το άρθρο 215 του ν. 3852/2010 (A’ 87), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4257/2014 (Α΄93), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

« Άρθρο 215

Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ – Αρμοδιότητες

 1. Ιδρύεται στην έδρα κάθε Περιφέρειας Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. (ΑΥΕ-ΟΤΑ) , η οποία υπάγεται απ’ ευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
 2. Σε περίπτωση προσβολής των πράξεων της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, παρίσταται ως διάδικος, πλην του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και ο καθ’ ύλην αρμόδιος Υπουργός.
 3. Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ είναι αρμόδια για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ και για τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών οργάνων τους κατά την παρ. 4 του άρθρου 102 του Συντάγματος».

Άρθρο 2

Ελεγκτής Νομιμότητας

Το άρθρο 216 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 20 του ν. 4257/2014, αντικαθίσταται ως ακολούθως :

«Άρθρο 216

Ελεγκτής Νομιμότητας

 1. Στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ συστήνεται θέση προϊσταμένου αυτής, που φέρει τον τίτλο «Ελεγκτής Νομιμότητας». Ο Ελεγκτής Νομιμότητας ασκεί τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ και τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών οργάνων τους. Είναι ανώτατος υπάλληλος του κράτους, διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για πενταετή θητεία και λαμβάνει τις κάθε φύσης αποδοχές Γενικού Διευθυντή Υπουργείου.
 2. Για το διορισμό στη θέση του Ελεγκτή Νομιμότητας απαιτούνται: α) πτυχίο νομικού τμήματος ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμου της αλλοδαπής και μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμου της αλλοδαπής και β) άριστη ή πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
 3. α. Για τη θέση αυτή μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα και μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, κάτοχος πτυχίου νομικού τμήματος ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμου της αλλοδαπής ή Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με άριστη ή πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, ο οποίος έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης τουλάχιστον επί ένα έτος ή Διεύθυνσης τουλάχιστον επί τρία έτη.

β. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας της παραγράφου αυτής κατά τη διάρκεια της θητείας του αποσπάται από την οργανική του θέση και λαμβάνει τις αποδοχές μόνον του Ελεγκτή Νομιμότητας. Το χρονικό διάστημα της θητείας του θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική του θέση και στο βαθμό τον οποίο κατέχει, για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτή.

 1. Ο διορισμός δικηγόρου σε θέση Ελεγκτή Νομιμότητας αναστέλλει κατά τη διάρκεια της θητείας του την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Εάν ο δικηγόρος κατέχει οργανική θέση έμμισθης εντολής στο δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Ελεγκτής Νομιμότητας αποσπάται από την οργανική του θέση και λαμβάνει μόνο τις αποδοχές του Ελεγκτή Νομιμότητας. Το χρονικό διάστημα της θητείας του θεωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας στην οργανική θέση της έμμισθης εντολής για όλα τα ασφαλιστικά και λοιπά δικαιώματα που απορρέουν από αυτή.
 2. Η επιλογή του Ελεγκτή Νομιμότητας γίνεται από το Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του άρθρου 160 του ν.3528/2007 (Α΄26), όπως ισχύει. Για την επιλογή εκδίδεται προκήρυξη του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ν. 3861/2012 – Α’ 112), στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αιτήσεις για συγκεκριμένη ΑΥΕ–ΟΤΑ. Το Συμβούλιο επιλέγει τους τρείς (3) καταλληλότερους μεταξύ των υποψηφίων, μετά από συνέντευξη και λαμβάνοντας υπόψη την προσωπικότητα του κάθε υποψηφίου, την επιστημονική του κατάρτιση, την εξειδίκευσή του στο αντικείμενο της απασχόλησης, την επαγγελματική του πείρα και επάρκεια. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 3. Η θητεία του Ελεγκτή Νομιμότητας μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα για μία ακόμη φορά με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία λαμβάνεται έπειτα από ερώτημα του Υπουργού προς το συμβούλιο της παρ. 5 και αιτιολογημένη γνώμη αυτού.
 4. Τον Ελεγκτή Νομιμότητας, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εποπτείας ΟΤΑ της ΑΥΕ-ΟΤΑ. Ο ίδιος προϊστάμενος ασκεί τα καθήκοντα του Ελεγκτή Νομιμότητας εάν η θέση είναι κενή και μέχρι την εκ νέου πλήρωσή της.
 5. O Ελεγκτής Νομιμότητας παύεται πριν τη λήξη της θητείας του με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εάν του έχει επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης ή εάν δηλώσει εγγράφως τη βούλησή του να παραιτηθεί πριν τη λήξη της θητείας του ή εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος που ανάγεται στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Στην τελευταία περίπτωση του προηγουμένου εδαφίου απαιτείται πριν την έκδοση της απόφασης και γνώμη του συμβουλίου του άρθρου 146 Α του ν. 3528/2007 ( Α΄26), όπως ισχύει, το οποίο συγκροτείται χωρίς τη συμμετοχή των εκπροσώπων της Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α.
 6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δύναται να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διαδικασία επιλογής του Ελεγκτή Νομιμότητας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου».

Άρθρο 3

Προσωπικό Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.

Το άρθρο 217 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του ν. 4257/2014, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 217

Προσωπικό Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.

 1. Στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. συνιστώνται θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, οι οποίοι διορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Η σύσταση των θέσεων κατά κλάδο, ειδικότητα και αριθμό καθορίζεται με το προεδρικό διάταγμα του άρθρου 222 του παρόντος.
 2. Για το διορισμό στις θέσεις της κατηγορίας ΠΕ απαιτείται πτυχίο νομικού τμήματος ή οικονομικών επιστημών ή πολυτεχνικών σχολών ή κοινωνικών ή πολιτικών επιστημών ελληνικών ΑΕΙ ή ισότιμο της αλλοδαπής και άριστη ή πολύ καλή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας. Στις θέσεις κατηγορίας ΠΕ διορίζονται και απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 3. Για τις θέσεις της κατηγορίας ΤΕ απαιτείται πτυχίο ΤΕΙ διοικητικών, λογιστικών ή τεχνικών ειδικοτήτων».

Άρθρο 4

Διάρθρωση και λειτουργία της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.

Το άρθρο 218 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4257/2014, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 218

Διάρθρωση και λειτουργία Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.

 1. Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ έχει δικό της οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το προσωπικό της δεν αποτελεί προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η ΑΥΕ-ΟΤΑ διαρθρώνεται ως ακολούθως:

α. Γραφείο Ελεγκτή Νομιμότητας.

β. Διεύθυνση Εποπτείας Ο.Τ.Α., η οποία απαρτίζεται από τα εξής τμήματα:

4

βα. Τμήμα Γενικών Υποθέσεων.

ββ. Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων και.

βγ. Τμήμα Τεχνικών Υποθέσεων.

γ. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, που υπάγεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας.

Το άρθρο 222 ισχύει και για τις οργανικές μονάδες του παρόντος.

 1. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας είναι επικεφαλής της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάμενος των υπαλλήλων αυτής και διευθύνει το έργο τους. Κατευθύνει, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει τη δράση των υπηρεσιών και των υπαλλήλων της Α.Υ.Ε.-Ο.Τ.Α. και είναι πειθαρχικός προϊστάμενος του προσωπικού της. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας έχει αρμοδιότητα και για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. Με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του στους προϊσταμένους των υποκείμενων αυτού οργανικών μονάδων, πλην των σχετικών με τη νομιμότητα των πράξεων των ΟΤΑ και τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών οργάνων τους».

Άρθρο 5

Υπηρεσιακό Συμβούλιο

Το άρθρο 219 του ν.3852/2010 που είχε καταργηθεί με την παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 4257/2014, επανέρχεται σε ισχύ από τη δημοσίευση του παρόντος και αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 219

Υπηρεσιακό Συμβούλιο

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του Ελεγκτή Νομιμότητας αρμόδιο είναι το Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του άρθρου 160 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει.»

Άρθρο 6

Υπηρεσιακές μεταβολές

Το άρθρο 220 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 4257/2014, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 220

Υπηρεσιακές μεταβολές

 1. Το προσωπικό της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. για τα θέματα που αφορούν την υπηρεσιακή του κατάσταση υπάγεται στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών και για τα πειθαρχικά του παραπτώματα υπάγεται στο κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και φορέων που υπάγονται σε αυτές.
 2. Η μετάταξη και η απόσπαση του προσωπικού της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. σε άλλη υπηρεσία επιτρέπεται μετά την πάροδο πενταετίας από το διορισμό του, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες περί μετατάξεων και αποσπάσεων διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
 3. Οι υπάλληλοι της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση προς επιλογή σε θέσεις Γενικών Διευθυντών Υπουργείων και άλλων δημοσίων υπηρεσιών.
 4. Για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.»

Άρθρο 7

Πειθαρχικά όργανα και αρμοδιότητες

Το άρθρο 221 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 4257/2014, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 221

Πειθαρχικά όργανα και αρμοδιότητες

 1. Στον Ελεγκτή Νομιμότητας επιβάλλονται οι εξής πειθαρχικές ποινές:

α. Έγγραφη επίπληξη

β . Πρόστιμο έως τις αποδοχές τριών (3) μηνών και

γ. Οριστική παύση.

 1. Πειθαρχικό έλεγχο στον Ελεγκτή Νομιμότητας ασκούν:

α. Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

β. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 146 Α του ν. 3528/2007 ( Α΄26), όπως ισχύει, το οποίο συγκροτείται χωρίς τη συμμετοχή των εκπροσώπων της Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α..

 1. Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μπορεί να επιβάλει στον Ελεγκτή Νομιμότητας την ποινή της έγγραφης επίπληξης και την ποινή του προστίμου έως τις αποδοχές ενός μηνός.
 2. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλει οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή. Κατά των αποφάσεων του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου που επιβάλλουν τις πειθαρχικές ποινές της έγγραφης επίπληξης και του προστίμου έως τις αποδοχές τριών (3) μηνών, στον Ελεγκτή Νομιμότητας ασκείται αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στην περίπτωση της επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης, ασκείται προσφυγή ουσίας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 3. Για τον Ελεγκτή Νομιμότητας ισχύουν κατά τα λοιπά οι πειθαρχικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
 4. Όταν ο Ελεγκτής Νομιμότητας είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος και επιβληθεί σε αυτόν η ποινή της οριστικής παύσης, απολύεται από τη θέση του Ελεγκτή Νομιμότητας, στη συνέχεια δε το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο κρίνει αν η σοβαρότητα του διαπραχθέντος πειθαρχικού παραπτώματος επιβάλλει να απολυθεί και από τη θέση του δημοσίου υπαλλήλου ή να του επιβληθεί άλλη πειθαρχική ποινή.
 5. α. Τον πειθαρχικό έλεγχο στους υπαλλήλους που υπηρετούν στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. ασκούν:

α α. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας.

αβ. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εποπτείας Ο.Τ.Α. και

αγ. Το κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και φορέων που υπάγονται σε αυτές.

β. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα».

Άρθρο 8

Οικονομική Διαχείριση – Επιτόπιοι έλεγχοι – Ετήσια Έκθεση

 1. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του άρθρου 222 του ν. 3852/2010 τίθεται κόμμα και προστίθεται η φράση « θέματα οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».
 2. Το άρθρο 229 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 20 του ν. 4257/2014, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 229

Επιτόπιοι Έλεγχοι – Ετήσια έκθεση

 1. Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. μπορεί στο πλαίσιο του έργου της να ενεργεί επιτόπιους ελέγχους προκειμένου να διαμορφώνει ίδια αντίληψη.
 2. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας συντάσσει στο τέλος κάθε έτους έκθεση, στην οποία καταγράφει το έργο της ΑΥΕ ΟΤΑ, της οποίας προΐσταται, και ειδικότερα τον αριθμό των πράξεων που ελέγχθηκαν, τις προσφυγές που εξετάσθηκαν, τις αναστολές εκτέλεσης που χορηγήθηκαν και τα ζητήματα εν γένει που απασχόλησαν την υπηρεσία κατά τη διενέργεια της εποπτείας. Στην ίδια έκθεση μπορεί να προτείνονται μέτρα, νομοθετικά και άλλα για την αποτελεσματικότερη διενέργεια του ελέγχου νομιμότητας. Η έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και κοινοποιείται δια του Υπουργού στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων, στο Συνήγορο του Πολίτη, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) και στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.). Οι εκθέσεις των Ελεγκτών Νομιμότητας όλων των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ συζητούνται στο Συμβούλιο Ελεγκτών Νομιμότητας του άρθρου 223, το οποίο συντάσσει πορίσματα που αφορούν τον έλεγχο νομιμότητας και εν γένει την κρατική εποπτεία στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης».

Άρθρο 9

Στελέχωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.

Το άρθρο 239 του ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του ν. 4257/2014, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 239

Στελέχωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.

 1. α. Το προσωπικό που την 01/6/2016 υπηρετούσε στις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στην έδρα κάθε Περιφέρειας και ασχολούνταν με τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α. και τα θέματα της πειθαρχικής ευθύνης των αιρετών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μετατάσσεται αυτοδικαίως στις οικείες Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Ο.Τ.Α., ανεξαρτήτως τυπικών προσόντων ή κατηγορίας, από το χρόνο έναρξης λειτουργίας κάθε μίας. Το προσωπικό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που υπηρετεί στον Πειραιά και ασχολείται με τον έλεγχο νομιμότητας και τα θέματα της πειθαρχικής ευθύνης των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μετατάσσεται αυτοδικαίως στην Αυτοτελή Υπηρεσία Ο.Τ.Α. Αττικής, από το χρόνο έναρξης της λειτουργίας αυτής.

β. Για τη μετάταξη της προηγουμένης παραγράφου εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την έναρξη λειτουργίας κάθε Α.Υ.Ε.. Με την πράξη αυτή το προσωπικό κατατάσσεται στις θέσεις του οικείου οργανισμού και, αν ακόμα δεν έχει εκδοθεί αυτός και μέχρι την έκδοσή του, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας. Η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 1. Μόνιμοι υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν τη μετάταξή τους στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ. Από τις υποβληθείσες αιτήσεις προτιμώνται εκείνες των υπαλλήλων που διαθέτουν τα προσόντα των παρ. 2 και 3 του άρθρου 217 και ελλείψει αυτών γίνονται δεκτές και αιτήσεις άλλων υπαλλήλων, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 217 του παρόντος. Για την υποβολή αιτήσεων από τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης δεν ισχύουν οι περιορισμοί της παρ. 5 του άρθρου 71 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3801/ 2009 (Α΄ 163). Η αίτηση υποβάλλεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων, συνοδευόμενη από τα στοιχεία εκείνα που αποδεικνύουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων. Με την αίτηση ο υποψήφιος μπορεί να εκδηλώσει προτίμηση για την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., στην οποία επιθυμεί να υπηρετήσει. Η μετάταξη του προσωπικού αυτού γίνεται κατά παρέκκλιση, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι μετατασσόμενοι κατατάσσονται σε θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας του οικείου οργανισμού και εφόσον δεν υπάρχουν κενές καταλαμβάνουν προσωποπαγείς θέσεις. Δεν επιτρέπεται να μεταταχθούν περισσότεροι από οκτώ (8) υπάλληλοι από κάθε φορέα. Ειδικά για τους δήμους δεν επιτρέπεται να μεταταχθούν περισσότεροι από δύο (2) υπάλληλοι από κάθε δήμο, για δε τις περιφέρειες δεν επιτρέπεται να μεταταχθούν περισσότεροι από τέσσερις (4) υπάλληλοι από κάθε περιφέρεια.
 2. Με τη διαδικασία της παρ. 2 μπορούν να ζητήσουν τη μετάταξή τους στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. και υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ. Η επιλογή των μετατασσόμενων γίνεται με βάση τα στοιχεία του μητρώου τους. Δεν επιτρέπεται να μεταταχθούν περισσότεροι από τέσσερις (4) υπάλληλοι από κάθε φορέα.
 3. Υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν την απόσπασή τους σε Α.Υ.Ε.-Ο.Τ.Α., η οποία γίνεται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε έτη».

Άρθρο 10

Τελικές Διατάξεις

 1. Η έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 238 του ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47). Η απόφαση του πρώτου εδαφίου δύναται να προβλέπει τη διοικητική υποστήριξη της Α.Υ.Ε.-Ο.Τ.Α., μέχρι την επαρκή στελέχωση αυτής, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και να καθορίζει τη διάρκεια, το αντικείμενο και τον τρόπο παροχής αυτής.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συγκροτείται επιτροπή για τη σύνταξη «Κανονισμού διαδικασιών ελέγχου νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ».
 3. Διαδικασίες για την επιλογή Ελεγκτή Νομιμότητας και τη μετάταξη υπαλλήλων στις ΑΥΕ ΟΤΑ, οι οποίες βρίσκονται σε εκκρεμότητα παύουν με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
 4. Το άρθρο 240 του ν. 3852/2010 καταργείται.

Άρθρο 11

Μεταβατικές Διατάξεις

 1. Κατά το μεταβατικό στάδιο από την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. μέχρι την επιλογή προϊσταμένων των οργανικών της μονάδων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο Ελεγκτής Νομιμότητας με απόφασή του ορίζει προϊσταμένους της Διεύθυνσης Εποπτείας Ο.Τ.Α. και των Τμημάτων αυτής. Οι προϊστάμενοι επιλέγονται μεταξύ των υπαλλήλων που τοποθετούνται στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.. Για την επιλογή λαμβάνονται υπόψη η θέση στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος, ο οποίος ασκεί έλεγχο νομιμότητας κατά τη δημοσίευση του παρόντος, καθώς και η θητεία του σε θέσεις ευθύνης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
 2. Οι υπάλληλοι που μετατάσσονται στις Αυτοτελείς Υπηρεσίες Ο.Τ.Α. δεν μπορούν να λαμβάνουν αποδοχές κατώτερες του συνόλου των αποδοχών που λάμβαναν στην προηγούμενη θέση τους.
 3. Μέχρι την επαρκή στελέχωση των Τμημάτων Οικονομικών και Τεχνικών Υποθέσεων της Α.Υ.Ε.-Ο.Τ.Α., η οποία διαπιστώνεται με πράξη του Ελεγκτή Νομιμότητας, οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από το Τμήμα Γενικών Υποθέσεων.

Σχετικά άρθρα

Interactive
ΑΓΟΡΑ ΜΟΔΙΑΝΟ
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
Πωλείται διαμέρισμα-Εμμανουήλ 7
Για εργασία-Μόναχο
Παύλου Μελά
Ενοικιάζονται γκαρσονιέρες- Απέναντι από τα Δικαστήρια
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Πωλείται- Εργατικές κατοικίες
Παλαιολόγου 58
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ- Κέντρο πόλης

ΖΗΤΕΙΤΑΙ-Γυναίκα για φροντίδα ηλικιωμένης
Χαλκιδική- Νέα Καλλικράτεια
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 90 τ.μ.
ΤΑΞΙ
ENOIKIAZETAI
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
-Διεύθυνση-GrevenaMedia
Ενοικιάζεται ή Πωλείται
Διαφήμιση ΛΑΔΙΑ
 

Follow Us

ΤΣΙΟΓΚΑΣ
Σεμερτζίδης
TSIOVAKAS

Καιρός

Γρεβενά

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝ