Ακούστε εδώ Ράδιο Γρεβενά – 101.5

POTIKA MYRTO
ΔΕΗ banner myenergycoach

Grevenamedia @facebook

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Loco delivery
SportsBase
ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Κατηγορίες

ΤΑΞΙ
ΓΡΙΔΑΣ
SPONSORS
Ζιώγας

30η Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

H Oικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας θα πραγματοποιήσει μεικτή συνεδρίαση την Τρίτη 07/06/2022 και ώρα 10:00  δια ζώσης και ταυτόχρονα  με τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

 

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίαση
 2. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΥΜΑΤΟΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 74 ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 60 ΤΟΥ Ν.3669/2008» Προϋπολογισμού: 150.000,00€ Ευρώ με Φ.Π.Α.(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης)
 1. Έγκριση της Δημοπράτησης και των Όρων διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου: «ΟΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού: 5.670.000,00€ (με Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης)
 2. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «ΟΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού: 5.670.000,00€ (με Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης)
 3. Έγκριση Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής δημοπρασίας για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ., ΕΤΟΥΣ 2021-2022» (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 4. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΕΣΤΟΡΙΟ – ΧΙΟΝΑΤΟ», της ΣΑΕ 071 (ενάριθμο έργο 2017ΣΕ07100017) και ΣΑΕΠ 541 (ενάριθμο έργο 2014ΕΠ54100002) Ανάδοχος: «Κ/ΞΙΑ ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε. – ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.» (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 1. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντήρηση υφιστάμενων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρα)/Π.Δ.Μ., έτους 2020», της ΣΑΕΠ 541 με κωδ. 2018ΕΠ54100001 (έδρα) Ανάδοχος: «ΖΕΥΞΗ Α.Τ.Ε.» (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 1. Έγκριση της διενέργειας και των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων, παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2022-2023 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 1. Έγκριση Συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοιχτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου «Βελτίωση πρόσβασης σταβλικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων Γρεβενών Α’ Φάση (Δήμος Γρεβενών) – Δικαιούχος Π.Ε. Γρεβενών», προϋπολογισμού 8.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.) αρμοδιότητας της Δ.Τ.Υ. Π.Ε. Γρεβενών (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών)
 2. Έγκριση της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑΒΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α ΦΑΣΗ – ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ προϋπολογισμού 10.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Γρεβενών)
 3. Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς  και του Δήμου Καστοριάς για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Αθλητικού Υλικού για το ΔΗ.ΝΑ.Κ»  προϋπολογισμού: 11.500€ (με Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς)
 4. Έγκριση του 2ου  Πρακτικού της Επιτροπής  Διαγωνισμού  της με αρ.  Διακήρυξης  1/2022 για την “ Προμήθεια  Καυσίμων Θέρμανσης και κίνησης, για τα έτη 2022-2023, Υπηρεσιών της  Π.Ε. Καστοριάς” συνολικoύ  προϋπ/σμού με ΦΠΑ: 337.639,84€ (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς)
 5. Έγκριση 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΜΕΛΙΤΗΣ – Τ.Κ. ΣΚΟΠΟΥ» (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας)
 6. Έγκριση επάρκειας  των επανορθωτικών μέτρων που έχει λάβει  ο οικονομικός φορέας  Γεωανάλυση Α.Ε. δ.τ. “GEOANALYSI” Α.Ε. προσωρινός ανάδοχος της μελέτης αναδασμού Αγροκτήματος Αρμενοχωρίου Π.Ε Φλώρινας» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας)
 7. Ακύρωση της αριθ. 733/22 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής «Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων, παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2022-2023 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας, για το Τμήμα Ι Κοζάνη» και επαναπροκήρυξη αυτού με νέο κωδικό στο ΕΣΗΔΗΣ, λόγω εσφαλμένης αρχικής ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 8. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και έγκριση δαπάνης, για την πρακτική άσκηση μαθητών του ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2022-2023 (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 9. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και έγκριση δαπάνης, για την πρακτική άσκηση μαθητών του ΕΠΑΛ του Υπουργείου Παιδείας, ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2022- 2023 (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 10. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης κατανομής συνολικού ποσού 30.000,00 για ταχυδρομικές υπηρεσίες διακίνησης αλληλογραφίας – δεμάτων (κοινές και επείγουσες) και υπηρεσίες ταχυμεταφορών (courier) της Π.Ε. Φλώρινας ετών 2022-2024 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας)
 11. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια και μεταφορά 5.500 τόνων αντιπαγετικού άλατος (4.000 τόνοι+προαίρεση 1.500 τόνοι), για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Κοζάνης, για το έτος 2022-2023» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Π.Δ.Μ.)
 12. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Μίσθωση μηχανημάτων αποχιονισμού για τη χειμερινή περίοδο 2022-2023 Π.Ε. Φλώρινας» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Π.Δ.Μ.)
 13. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια αλατιού αποχιονισμού δρόμων Π.Ε. Φλώρινας 2022-2023» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Π.Δ.Μ.)
 14. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Διαγράμμιση κόμβων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Π.Ε. Κοζάνης» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Π.Δ.Μ.)
 1. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 2. Έγκριση δαπάνης που αφορά το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – ΠΥΡΓΩΝ» (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 3. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης(Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 4. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου Α.Ο. Κρόκου και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του τουρνουά ποδοσφαίρου την 10η, 11η και 12η Ιουνίου στον Κρόκο Κοζάνης (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης)
 5. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας)
 6. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς)
 7. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς)
 8. Έγκριση δαπανών έτους 2022 Π.Ε. Γρεβενών(Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Γρεβενών)
 9. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς κας. Δέσποινας Κοζατσάνη (Εισηγητής: Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας- Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς)
 10. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, Περιβάλλοντος και Υποδομών Δυτικής Μακεδονίας κ. Μάνου Θωμά (Εισηγητής: Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας-Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, Περιβάλλοντος και Υποδομών Δυτικής Μακεδονίας)
 1. Έγκριση της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης του έργου: «Ανέγερση Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή Ζ.Ε.Π. Κοζάνης»

Ανάδοχος: Κ/Ξ ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕ (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)

 1. Έγκριση  χορήγησης  3ης παράτασης  προθεσμίας του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ» Ανάδοχος: «Κ/Ξ  ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕ» (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 2. Έγκριση  χορήγησης 2ης παράτασης συμβατικού χρόνου του έργου: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της ΠΕ Κοζάνης, έτους 2019-2020, αρμοδιότητας ΔΤΕ (Έδρα)/ΠΔΜ»,  με κωδικό ΕΠ54100002 (Έδρα) ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 3. Έγκριση 1ης τροποποίησης προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Π.Ε. Κοζάνης (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης)
 4. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση

της οδικής ασφάλειας της επαρχιακής οδού Κορυφής – Όρια Ν. Γρεβενών (αριθ.30)»

Συνολικού Προϋπολογισμού: 320.967,74€ (χωρίς Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης)

 1. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΖΙΤΖΙΦΟΣ» Συνολικού Προϋπολογισμού: 73.593,49€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης)
 2. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ»

Συνολικού Προϋπολογισμού: 1.774.193,55€ (χωρίς Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης)

 1. Έγκριση της διαπραγμάτευσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για τις Πανελλαδικές εξετάσεις  μηνός Ιουνίου 2022, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021 22(Εισηγητής:Δ/νσηΒιομηχανίας,Εμπορίου,Παιδείας,Απασχόλησης,Τουρισμού,Πολιτισμού  Π.Ε. Φλώρινας)
 1. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς)

 

 

 

 

 

Σχετικά άρθρα

email επικοινωνίας

grevenamedia@gmail.com

ΔΟΜΗΣΗ

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
Ευτέρπη Παπαγεωργίου
Τζιόβας Ανδρέας
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
BALKAN ELECTRIC
ΤΑΞΙ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΤΑΞΙ
Υπουργείο περιβάλλοντος
ΔΕΗ BANNER
Ζητείται από συνεργεία φορτηγών και λεωφορείων
ΠΩΛΕΊΤΑΙ ¨ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ”
AUTOΚΙΝΗΣΗ
cars
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 42,5 τμ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΓΙΔΙΑ
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 43 τ.μ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ενοικιάζεται 75τμ Μ Αλεξάνδρου 33
ενοικιάζεται ορφοδιαμέρισμα 85 τ.μ.
αγγελια λεβητας
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 200 ΠΡΟΒΑΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Καιρός

Γρεβενά

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015

Follow Us

 
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝ
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com