email επικοινωνίας

Ακούστε εδώ Ράδιο Γρεβενά – 101.5

POTIKA MYRTO
ΤΑΞΙ
Τζιόβας Ανδρέας
Loco delivery
ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

ΕΙΕΤ
Ράδιο 101.5

Grevenamedia @facebook

Ζιώγας
tsiarsiotis
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΙΩΑΝΝΑ

Κατηγορίες

Σάρκα και οστά πήρε ο “ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ “. Το καταστατικό-τα ιδρυτικά μέλη

Ιδρύεται σήμερα την 19-01-2018 στην πόλη των Γρεβενών σωματείο με την ονομασία “ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ “, μέλη του οποίου δικαιούνται να εγγράφονται όλοι οι ενήλικες επαγγελματίες αγρότες, της περιφέρειας του Δήμου Γρεβενών.

Έδρα του Συλλόγου είναι η πόλη των Γρεβενών.

Άρθρο 2.

ΣΚΟΠΟΙ

Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης των αγροτών, καθώς και πνεύματος αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των μελών και η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του Σωματείου, με  την συντονισμένη αντίδραση σε περίπτωση καταστρατήγησης αυτών, ταυτόχρονα δε και η κατασκευή και συντήρηση έργων, που σκοπό έχουν να διευκολύνουν την ζωή των μελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ  –  ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ  –  ΚΥΡΩΣΕΙΣ  –  ΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ –   ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Άρθρο 3.

ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ

Μέλη του συλλόγου μπορούν να είναι όλοι οι επαγγελματίες ενήλικοι αγρότες της περιφέρειας του Δήμου Γρεβενών.

Το μέλος εγγράφεται με αίτησή του, εφόσον έχει τις προϋποθέσεις, καταβάλει το αντίτιμο εγγραφής και αποδέχεται τους όρους του Καταστατικού.

Άρθρο 4.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να εκλέγουν τα όργανα του συλλόγου και να εκλέγονται σε αυτά,  να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και  να εκφράζουν ελεύθερα και αβίαστα τις προτάσεις τους. Να εκφράζουν την άποψη τους με οποιαδήποτε πρόταση κρίνουν ότι συντελεί στην επίτευξη των σκοπών του συλλόγου.

2. Έχουν υποχρέωση να συνδράμουν  στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου, να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του Καταστατικού και να μην αντιστρατεύονται ενεργητικά τις αποφάσεις των οργάνων του Συλλόγου. Να καταβάλουν την τακτική και τις έκτακτες εισφορές. Ταμειακά εντάξει θεωρούνται τα μέλη του Συλλόγου που έχουν καταβάλλει τις εισφορές. Όταν στο Καταστατικό γίνεται αναφορά στα μέλη του Συλλόγου πρόκειται πάντοτε για τα ταμειακά εντάξει.

Άρθρο 5.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Η αποχώρηση κάθε μέλους του συλλόγου είναι ελεύθερη και γίνεται με έγγραφη δήλωση περί αποχώρησής του από τον σύλλογο με την υποχρέωση να έχει εξοφλήσει μέχρι την ημέρα εκείνη τις τυχόν καθυστερημένες τακτικές ή έκτακτες εισφορές προς τον σύλλογο.

Το μέλος διαγράφεται :

Αν  κάποια δραστηριότητα του αντιστρατεύεται στους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Συλλόγου και αν εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων του Συλλόγου.

Η διαγραφή γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,  μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του 1/20 των μελών του Συλλόγου. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη και λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών. Η πρόταση κοινοποιείται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης, όπου θα συζητηθεί. Το μέλος αυτό έχει το δικαίωμα να απολογηθεί στη Γενική Συνέλευση.  Αν δεν απολογηθεί, η Γενική Συνέλευση  αποφασίζει και χωρίς την απολογία του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΠΟΡΟΙ – ΒΙΒΛΙΑ –  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 6.

ΠΟΡΟΙ

Πόροι του συλλόγου  είναι:

1. Οι εισφορές εγγραφής των μελών, που ορίζεται καταρχήν (η εισφορά εγγραφής) στο ποσόν των 20 €. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται αναλόγως με απόφαση του Δ.Σ.

2.  Η ετήσια  συνδρομή των μελών που ορίζεται στο ποσόν των 60 € ανά μέλος, και μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Τα κάθε μορφής έσοδα από κάθε είδους εκδηλώσεις,  λαχειοφόρους αγορές, δωρεές, οι τόκοι του κεφαλαίου, οι πρόσοδοι από τα τυχόν περιουσιακά στοιχεία του συλλόγου, καθώς και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο ή δωρεά, οι τακτικές και έκτακτες εισφορές των φίλων του συλλόγου, οι ενισχύσεις και χορηγίες από τα θεσμικά όργανα της Πολιτείας, καθώς, επίσης οι χορηγίες των Ευεργετών και Χορηγών του συλλόγου.

Η διαχείριση των πόρων και της περιουσίας του Συλλόγου γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού και υπόκειται στον έλεγχο της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 7.

ΒΙΒΛΙΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Ο σύλλογος τηρεί τα ακόλουθα βιβλία:

1. Μητρώο των μελών.

2. Βιβλία πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων.

3. Βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Βιβλία εισπράξεων και πληρωμών στα οποία καταχωρούνται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές αρμοδίως υπογεγραμμένα.

Η διαχειριστική περίοδος της Διοίκησης του συλλόγου αρχίζει από την ανάληψη των καθηκόντων της και λήγει με την πάροδο της θητείας της.

Για την παραπάνω διαχειριστική περίοδο αποδίδεται και ο απολογισμός στην ετήσια τακτική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 8.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Όργανα του συλλόγου είναι:

α) η Γενική Συνέλευση των μελών,

β) το Διοικητικό Συμβούλιο και

γ) η Ελεγκτική Επιτροπή.

Αρχή λειτουργίας του Συλλόγου είναι η τήρηση και ο σεβασμός των δημοκρατικών διαδικασιών, η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την ουσιαστική συμμετοχή των μελών στη λήψη και στην εκτέλεση των αποφάσεων και στον έλεγχο των διοικητικών οργάνων.

Άρθρο 9.

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου.        Αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του και ασκεί εποπτεία και έλεγχο στα άλλα όργανα του Συλλόγου. Ειδικότερα:

1.  Εκλέγει το προεδρείο που διευθύνει τις εργασίες της.

2.  Εκλέγει κάθε δύο έτη  το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλη αυτού ως και την ελεγκτική επιτροπή, ενώ για την ανάκληση αυτών ακολουθείται ειδική διαδικασία.

3. Εγκρίνει ή καταψηφίζει τον απολογισμό πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.  Εγκρίνει ή τροποποιεί ή απορρίπτει τον προϋπολογισμό και προγραμματισμό, και απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

5.  Εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

6.  Αποφασίζει για τη διαγραφή  και την επανεγγραφή μελών μετά από πρόταση του Δ.Σ.

7.  Αποφασίζει για την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού και τη διάλυση του σωματείου.

8.  Για τη λήψη των παραπάνω αποφάσεων (πλην της απόφασης για τη διάλυση του Συλλόγου, όπου προβλέπεται παρακάτω) απαιτείται  πλειοψηφία των παρόντων και ταμειακώς εντάξει μελών σε ποσοστό 50% + 1, εκτός των περιπτώσεων της παρ. 7 του παρόντος άρθρου και της ανάκλησης οργάνου, για τις οποίες ισχύει η πλειοψηφία 3/4 των παρόντων, εφόσον παρίστανται τα μισά τουλάχιστον μέλη του συλλόγου. Ταμειακώς εντάξει με δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση θεωρούνται τα μέλη τα οποία πριν την έναρξη των εργασιών αυτής, είναι ήδη εγγεγραμμένα  και καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή.

Άρθρο 10.

Οι Γενικές Συνελεύσεις  διακρίνονται στην ετήσια τακτική και τις έκτακτες.

Ι. Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μια φορά το χρόνο. Η ετήσια τακτική Γ.Σ. και μόνο αυτή :

α) κρίνει τον απολογισμό των απερχόμενων οργάνων του Συλλόγου,

β) δίνει γενικές κατευθύνσεις προς τα μέλη του Δ.Σ. για την εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου,

γ) εκλέγει Εφορευτική Επιτροπή και

δ) διεξάγει τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ΙΙ. Οι έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται για επείγοντα σοβαρά θέματα του Συλλόγου:

α) με απόφαση του Δ.Σ. με απλή πλειοψηφία,

β) με έγγραφη αίτηση της Ελεγκτικής Επιτροπής, με θέματα της αρμοδιότητάς της,

γ)  με υπογραφές του 20% των μελών.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι αυστηρώς εκείνα που αναφέρονται στην απόφαση του Δ.Σ., ή στην αίτηση που προκάλεσε τη σύγκληση της έκτακτης Γ.Σ. Στις έκτακτες Γ.Σ. ακολουθείται η διαδικασία των τακτικών.

Άρθρο 11.

Α. Η ανακοίνωση για τη σύγκληση τακτικής Γ.Σ. γίνεται μετά από απόφαση του Δ.Σ. και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. Η ανακοίνωση καθορίζει τον χώρο, τον τόπο, το χρόνο και τα προτεινόμενα θέματα συζήτησης. Η ανακοίνωση θα αποστέλλεται στα μέλη με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο τουλάχιστον 5 (πέντε) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της Γ.Σ., ή θα τοιχοκολλάται η ανακοίνωση στο κτίριο του Δήμου Γρεβενών, τηρουμένης της παραπάνω προθεσμίας.

Β. Η πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Γ.Σ. εκδίδεται από το Δ.Σ. υποχρεωτικά τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής τους. Στην πρόσκληση σύγκλησης αναφέρεται σαφώς ο τόπος, ο χρόνος και ο λόγος σύγκλησης με τα θέματα της Γ.Σ. Η πρόσκληση θα  αποστέλλεται στα μέλη με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο τουλάχιστον τρεις (3)  ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της έκτακτης Γ.Σ..

Στην ειδική περίπτωση που το Δ.Σ. παραιτηθεί σαν σώμα, είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει προηγούμενα έκτακτη Γ.Σ. και να φέρει το θέμα της παραίτησής του σ’ αυτήν.  Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία, τότε η Ελεγκτική επιτροπή, ή τουλάχιστον δέκα (10) μέλη του Συλλόγου, έχουν το δικαίωμα να συγκαλέσουν έκτακτη Γ.Σ. με μόνο σκοπό να εκλέξει προσωρινή διοικούσα επιτροπή και ενδεχόμενα να προκηρύξει εκλογές.

Άρθρο 12.

Στις Γ.Σ. έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Συλλόγου. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται σ’ αυτήν το 1/2 τουλάχιστον των μελών του Συλλόγου. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Γ.Σ. συνέρχεται στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα μετά επτά (7) ημέρες, αν πρόκειται για τακτική, ή μετά 2 (δύο) ημέρες, αν πρόκειται για έκτακτη, οπότε θεωρείται οπωσδήποτε (ότι βρίσκεται) σε απαρτία με  την έλευση του 1/4 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία αποφασίζει για τα θέματα το Δ.Σ.

Άρθρο 13.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. εκλέγεται κατά την έναρξή της με ανάταση χειρών και με σχετική πλειοψηφία. Με τον ίδιο τρόπο εκλέγεται αντιπρόεδρος και γραμματέας – πρακτικογράφος.

Οι ψηφοφορίες στις Γ.Σ. γίνονται με ανάταση χειρών. Στα προσωπικά θέματα εκτός της μομφής, η ψηφοφορία είναι μυστική.

Άρθρο 14.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τα μέλη του Συλλόγου και η διάρκεια της θητείας του είναι τέσσερα (4) έτη. Εκτός από τα επτά (7) μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.

Άρθρο 15.

Οι αρχαιρεσίες γίνονται από Τριμελή (3μελή) Εφορευτική Επιτροπή, η σύνθεση της οποίας καθορίζεται από την Γ.Σ.. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής  στη συνέχεια εκλέγουν τον Πρόεδρο της και τον Γραμματέα – Πρακτικογράφο. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής υποχρεωτικά δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ.  την Ελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 16.

Το απερχόμενο Δ.Σ. υποχρεώνεται να παραδώσει στον Πρόεδρο της Εφορευτικής  Επιτροπής  πλήρη εκλογικό κατάλογο.

Στις αρχαιρεσίες συμμετέχουν όσα μέλη του Συλλόγου επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Τα ονόματα όλων των υποψηφίων κατατίθεται στο απερχόμενο Δ.Σ. τουλάχιστο τρεις (3) ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Τα ψηφοδέλτια τυπώνονται με ευθύνη του απερχόμενου Δ.Σ. και με έξοδα του Συλλόγου.

Άρθρο 17.

Η εκλογική διαδικασία που ακολουθείται είναι η τοποθέτηση σταυρού προτίμησης στο όνομα του υποψηφίου στο ενιαίο ψηφοδέλτιο. Κάθε μέλος μπορεί να ψηφίσει μέχρι και επτά υποψηφίους. Οι πρώτοι επτά (7) σε σταυρούς προτίμησης εκλέγονται ως μέλη του Δ.Σ., ενώ οι 8ος και  9ος  επιλαχόντες αποτελούν τα αναπληρωματικά  μέλη.

Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί τη διαλογή των ψήφων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Η διαλογή γίνεται μπροστά σε όσα μέλη του Συλλόγου θέλουν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία.

Άρθρο 18.

Το νεοεκλεγμένο Δ.Σ. συνέρχεται (σε σώμα) υποχρεωτικά μέσα σε  τρεις (3) ημέρες από την ανακήρυξη των υποψηφίων που εκλέχτηκαν, υπό την προεδρεία του πλειοψηφίσαντος υποψηφίου και εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και Μέλος. Το απερχόμενο Δ.Σ. καλείται να παραδώσει τα κλειδιά, τις σφραγίδες, τα αρχεία και την περιουσία του Συλλόγου με πρωτόκολλο παράδοσης που υπογράφεται από τα προεδρεία.

Άρθρο 19.

Το Δ.Σ. συγκαλείται κάθε φορά από τον Πρόεδρο ή από τέσσερα (4) μέλη, με ανακοίνωση που ορίζει το χώρο, το χρόνο και τα θέματα της συνεδρίασης. Η κοινοποίηση στα μέλη του Δ.Σ. γίνεται σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε συνεδρίαση. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε δίμηνο και έκτακτα, όποτε παρουσιασθεί ανάγκη. Το Δ.Σ. θεωρείται σε απαρτία και για τις τακτικές και για τις έκτακτες συνεδριάσεις, αν είναι παρόντα τέσσερα (4) μέλη.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με απλή πλειοψηφία, με φανερή ψηφοφορία, εκτός από τα προσωπικά θέματα για τα οποία τυχόν θα ζητηθεί μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 20.

Τα μέλη του Συλλόγου δικαιούνται να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., εκτός αν αποφασίσει αντίθετα η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δ.Σ. Τα μέλη του Συλλόγου έχουν δικαίωμα λόγου μετά από απόφαση του Δ.Σ., λαμβανομένη με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση που οι παριστάμενοι διαταράσσουν τη διαδικασία της συνεδρίασης ο Πρόεδρος μπορεί με απόφαση της απλής πλειοψηφίας των παρόντων μελών του Δ.Σ. να τους αποβάλλει.

Άρθρο 21.

Ο Πρόεδρος συγκαλεί και διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ., αντιπροσωπεύει το Σύλλογο σε κάθε αρχή, δικαστικά και εξώδικα, γενικά φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου και το συντονισμό της δράσης του και δεσμεύει το Σύλλογο με μόνη την υπογραφή του που τίθεται κάτω από την επωνυμία του Συλλόγου. Υπογράφει την αλληλογραφία και κάθε άλλο έγγραφο του Συλλόγου.

Άρθρο 22.

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν εμποδίζεται από κάποιο λόγο ή απουσιάζει, σε όλα του τα καθήκοντα και συνεργάζεται μ’ αυτόν στην εκτέλεση των αποφάσεων του Συλλόγου.

Άρθρο 23.

Ο Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων τα οποία υποχρεώνονται να υπογράφουν τα παρόντα μέλη του Δ.Σ., προεδρεύει του Δ.Σ. όταν λείπουν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, έχει την ευθύνη των βιβλίων του Συλλόγου, πλην του Ταμείου, και φυλάει τη σφραγίδα του Συλλόγου.

Άρθρο 24.

Ο Ταμίας έχει την ευθύνη του Ταμείου του Συλλόγου και ελέγχεται από τη Ελεγκτική Επιτροπή για τη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου.

Άρθρο 25.

Το Μέλος αναπληρώνει όποιον για κάποιο λόγο λείπει και βοηθάει στην τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων.

Άρθρο 26.

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) τακτικές συνεδριάσεις και σε επτά (7) ασυνεχείς συνεδριάσεις, χάνει την ιδιότητα του αυτοδικαίως. Μέλη του Δ.Σ. μπορούν να καθαιρεθούν σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.

Την πρόταση μομφής, που συνεπάγεται καθαίρεση του μέλους του Δ.Σ., μπορούν να την κάνουν το 1/2 των μελών του Συλλόγου. Μέλος του Δ.Σ. υποβάλλει την παραίτηση του στο Δ.Σ., που γίνεται υποχρεωτικά δεκτή. Σε περίπτωση που παραιτηθεί μέλος του Δ.Σ. αντικαθίσταται από υποψήφιο επιλαχόντα. Αν παραιτηθεί η απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. (τέσσερα -4- μέλη) και δεν υπάρχουν άλλοι αναπληρωματικοί, τότε το Δ.Σ. θεωρείται παραιτηθέν και προκηρύσσονται νέες εκλογές, σύμφωνα με την τελευταία παρ. του άρθρου 12. Πάντως σε οποιαδήποτε περίπτωση το Δ.Σ. ασκεί όλα τα καθήκοντα του, ώσπου να αναλάβει το καινούργιο.

Άρθρο 27.

Ελεγκτική Επιτροπή

Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι αιρετό όργανο του Συλλόγου. Αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του με ενιαίο ψηφοδέλτιο και πλειοψηφικό σύστημα για διετή θητεία. Οι εκλογές διενεργούνται μαζί με τις εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλόγιμα είναι όλα τα μέλη του Συλλόγου.

Η  Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχει δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως. Στο τέλος κάθε έτους συντάσσει και υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση διαχειριστικού ελέγχου.

Μετά την εκλογή του η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα και συγκροτείται σε Σώμα εντός δέκα (10) ημερών από της ανακηρύξεως των εκλεγέντων. Την σχετική πρόσκληση απευθύνει το πλειοψηφίσαν μέλος.

Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα δύο (2) τουλάχιστον μέλη του. Σε περίπτωση απαρτίας με δύο μέλη, οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται ομόφωνα.

Άρθρο 28.

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Το Σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική με τίτλο στην περιφέρεια «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».

Άρθρο 29.

Διάλυση του Συλλόγου

Ο Σύλλογος μπορεί να διαλυθεί

1. Όταν παύσει ο σκοπός της υπάρξεώς του.

2. Αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία όταν παρίστανται τα ¾ των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου, η δε απόφαση πρέπει να λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά από επτά (7) ημέρες, οπότε η απαιτούμενη απαρτία είναι η οριζόμενη στο άρθρο 12 του παρόντος.

Αν ληφθεί απόφαση διάλυσης του Συλλόγου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει πέντε (5) μέλη ως εκκαθαριστές, οι οποίοι προβαίνουν στην εκκαθάριση της περιουσίας του Συλλόγου.

Σε περίπτωση διάλυση του Συλλόγου η περιουσία περιέρχεται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κληματακίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30.

Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Συλλόγου, η οποία θα διοικήσει το Σύλλογο μέχρι τις πρώτες αρχαιρεσίες, που θα λάβουν χώρα μέσα σε δύο το αργότερο μήνες από την εγγραφή του Συλλόγου στο βιβλίο των Σωματείων, που τηρείται στο Ειρηνοδικείο, θα είναι 7μελούς σύνθεσης και θα αποτελείται από τους : 1) Ευθύμιο Σαράντη του Χρήστου και της Αναστασίας, 2) Χαρίσιο Νίκου του Κων/νου και της Χρύσως, 3) Λάζαρο Ουζουνίδη του Κων/νου και της  Μαρίας 4) Ευάγγελος Κατσαντώνη του Βασιλείου και της Κρυσταλλίας, 5) Αθανάσιο Βαζούρα του Αντωνίου και της Αγγελικής, 6) Σπυρίδωνα Θεοδωρίδη του Παύλου και της Παναγιώτας και 7) Χρήστο Καλαϊτζίδη του Σάββα και της Γεωργίας, κατοίκους του Δήμου Γρεβενών.

Το καταστατικό αυτό συζητήθηκε και ψηφίστηκε, αφού εγκρίθηκε  κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από τη Γενική Συνέλευση σήμερα στις 19 Ιανουραίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., στα Γραφεία του Δήμου Γρεβενών, υπογράφεται από τα μέλη του Συλλόγου και θα τεθεί σε ισχύ αφού εγκριθεί από το αρμόδιο δικαστήριο και εγγραφεί στο ειδικό βιβλίο Σωματείων του Ειρηνοδικείοου Γρεβενών.

Γρεβενά  19-01-2018

Τ Α                     Ι Δ Ρ Υ Τ Ι Κ Α                  Μ Ε Λ Η

ΟΝΟΜΑ                  ΕΠΩΝΥΜΟ     ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ    ΥΠΟΓΡΑΦΗ

1) Ευθύμιος             Σαράντης        του     Χρήστου,

2) Χαρίσιος             Νίκου              του     Κων/νου,

3) Λάζαρος               Ουζουνίδης       του     Κων/νου,

4) Ευάγγελος             Κατσαντώνη    του    Βασιλείου,

5) Αθανάσιος             Βαζούρας         του    Αντωνίου,

6) Σπυρίδων              Θεοδωρίδης        του     Παύλου,

7) Χρήστος               Καλαϊτζίδης        του     Σάββα,

8) Χαράλαμπος        Ορφανίδης           του     Κων/νου,

9) Σάββας                 Ασλανίδης           του     Δημητρίου,

10) Κων/νος             Μέντζιος              του     Νικολάου,

11) Ευάγγελος          Παππάς                του     Ευθυμίου,

12) Κων/νος             Μπαλάφας           του      Γεωργίου,

13) Κων/νος             Ουζουνίδης          του     Δημητρίου,

14) Ιωάννης              Μπαχτσεβάνος    του     Δημητρίου,

15) Κων/νος             Κουταλής             του     Ιωάννη,

16) Σπυρίδων          Καλαμπούκας     του    Στεργίου,

17) Λεωνίδας          Τεντόγλου          του     Κοσμά,

18) Θεόφιλος          Αράπογλου         του    Κων/νου,

19) Λάζαρος          Τσιτακίδης          του     Βασιλείου,

20) Θωμάς              Σπανός               του     Γεωργίου,

 

Σχετικά άρθρα

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ζητείται για εργασία
Ενοικιάζεται στην κεντρική πλατεία Γρεβενών
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ- ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
ΔΥΑΡΙ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
ΤΑΞΙ
Γκαρσονιέρα- Εμμανουήλ Παππά
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ-ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ
Ιδιαίτερα μαθήματα
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ-Φαρδυκάμπου
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-Εμμ.Παππά-40.000
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
-Διεύθυνση-GrevenaMedia
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Ενοικιάζεται ή Πωλείται
Διαφήμιση ΛΑΔΙΑ
 

Follow Us

ΤΣΙΟΓΚΑΣ
Σεμερτζίδης
TSIOVAKAS

Καιρός

Γρεβενά

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5
ΗΛΕΚΤΡΟΝ