ΔΕΗ

Ακούστε εδώ Ράδιο Γρεβενά – 101.5

POTIKA MYRTO
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΡΑΛΗΣ

Grevenamedia @facebook

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
SportsBase
ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Κατηγορίες

ΤΑΞΙ
ΓΡΙΔΑΣ
SPONSORS
Ζιώγας

Πρόσκληση Δ.Σ. Δήμου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020 και την εγκύκλιο 426/77233/13-11-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, στην 12η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr στις 19 Μαΐου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

 Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης   

Θέμα     1ο  Πρόταση για καθορισμό ημερήσιου τέλους προσέλευσης στην Λαϊκή Αγορά Δήμου Γρεβενών 

 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 

Θέμα    2ο  Διατήρηση / κατάργηση / μετατόπιση / δημοπράτηση ή μη του περιπτέρου της Δημοτικής Κοινότητας Γρεβενών του Δήμου  Γρεβενών που βρίσκεται στην πλατεία Ελευθερίας (Γωνία Μακεδονομάχων και Π. Μελά), σύμφωνα με την 5/2021 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
Θέμα    3ο  Κοπή ενός δένδρου (ελάτου) στην πλατεία του οικισμού Αγίου Κοσμά Κοινότητας Αγίου Κοσμά, σύμφωνα με την 6/2021 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
Θέμα    4ο  Συμπλήρωση της αριθμ. 54/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Γρεβενών” 

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών   

Θέμα    5ο  Κατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπευθύνου κίνησης λογαριασμού 
Θέμα    6ο  Έγκριση της 11ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (Διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση) 
Θέμα    7ο  Έγκριση της 12ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (Διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση) 
Θέμα    8ο  Έγκριση του 13ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή 
Θέμα    9ο  Απόδοση στον ΟΑΕΔ Καταστημάτων και Αίθουσας Συγκέντρωσης που βρίσκονται στον Οικισμό Εργατικών κατοικιών ΓΡΕΒΕΝΑ Ι, καταργηθέντος ΟΕΚ, που παραχωρήθηκαν, κατά χρήση, σε χρονικό διάστημα προγενέστερο της καθολικής διαδοχής αυτού από τον ΟΑΕΔ (18.04.2013) 

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Θέμα 10ο  Επεκτάσεις – ηλεκτροδοτήσεις – παραλλαγές δικτύων ηλεκτροφωτισμού 

 

 Ειδικά θέματα  

Θέμα  11ο 
 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Γρεβενών στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Γρεβενών (Δ.Ε.Υ.Α.Γ.) και του Συνδέσμου Ύδρευσης για την υλοποίηση της πράξης «Βελτίωση και Επέκταση Εξωτερικού Υδραγωγείου οικισμών Γρεβενών» 
Θέμα  12ο 
 1. Επιλογή, διορισμός και ορισμός αμοιβής ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο χρήσης 2020 της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.) 
Θέμα  13ο 
 1. Ανάκληση της αριθμ. 10/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Χρήστου Ν. Τσιαμπαλή, Δικηγόρος Λάρισας, για την διόρθωση στο κτηματολόγιο του ½ εξ αδιαιρέτου ποσοστού σε οικόπεδο από Κληρονομιά «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΩΓΑΝΑ» υπέρ Κοινότητας Σαμαρίνας στο Κ.Χ. 885Α στη συνοικία Ιπποκράτη Λάρισας δεδομένου ότι αυτό φέρεται ως αγνώστου ιδιοκτήτη, προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου 
Θέμα  14ο 
 1. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για κατάθεση έφεσης-ενδίκων μέσων  κατά της αρ. 106/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γρεβενών (υπόθεση του  κ. Γκούμα Βασιλείου του Γεωργίου), καθώς και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή, διακοπή ή ματαίωση δικάσιμο, προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου 
Θέμα  15ο 
 1. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για άσκηση αντιρρήσεων του Δήμου Γρεβενών, ενώπιον της Πρωτοβάθμιας Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων της ΠΕ Γρεβενών της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας κατά των υπ’ αριθμ. πρωτ. 167234/24-12-2020 και 166072/23-12-2020 πράξεων χαρακτηρισμού έκτασης της Προϊσταμένης της Δ/νσης Δασών Γρεβενών, οι οποίες αφορούν το δασόκτημα στη θέση «Κερασιά» της ΤΚ Ποντινής, προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου 
Θέμα  16ο 
 1. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για άσκηση κάθε προβλεπόμενης νόμιμης δικαστικής ενέργειας, ήτοι η παράσταση και εκδίκαση των υπ’ αριθμ. ΑΒΕΜ: ΑΚ306/13-10-2020 Χ708/2020 (ΑΡ. ΠΙΝ 38) και ΑΚ307/13-10-2020 (ΑΡ. ΠΙΝ 39) αιτήσεων ακυρώσεως που ασκήθηκαν από την VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ στρεφόμενες μεταξύ άλλων και κατά του Δήμου Γρεβενών, με δικάσιμο την 4η/02/2021, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης Τμήμα Α Ακυρωτικό, (ακυρωτική διαδικασία) προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου.  
Θέμα  17ο 
 1. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την νομική υποστήριξη υπαλλήλου του Δήμου 

 

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης. 

Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων:  

 1. Γρεβενών 
 1. Αγίου Κοσμά (για το 3ο & 10ο θέμα) 
 1. Κρανιάς (για το 10ο θέμα) 
 1. Συνδένδρου (για το 10ο θέμα) 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Φωτεινή  Τζουβάρα 

 

Σχετικά άρθρα

email επικοινωνίας

grevenamedia@gmail.com

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
Ευτέρπη Παπαγεωργίου

ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΣΠΑ

Τζιόβας Ανδρέας
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

ΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ
ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΤΑΞΙ
Υπουργείο περιβάλλοντος
Ζητείται από συνεργεία φορτηγών και λεωφορείων
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 42,5 τμ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΓΙΔΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα (δίχωρη)
Ενοικιάζεται 75τμ Μ Αλεξάνδρου 33
ενοικιάζεται ορφοδιαμέρισμα 85 τ.μ.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 200 ΠΡΟΒΑΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Καιρός

Γρεβενά

αγγελια λεβητας

Follow Us

 

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝ