Ακούστε εδώ Ράδιο Γρεβενά – 101.5

email επικοινωνίας

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
POTIKA MYRTO
Τζιόβας Ανδρέας
Alpha Bank
ΕΜΒΟΛΙΟ
ΥΓΡΑΕΡΙΟ
Loco delivery
ΙΩΑΝΝΑ
tsiarsiotis
Ράδιο 101.5
Εμβόλιο
Ζιώγας

Κατηγορίες

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

Grevenamedia @facebook

Κοζάνη- Γραφείο

ΚτΠ: Ψηφιοποιούνται 200.000 φάκελοι για τίτλους σπουδών

Στην προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Απλούστευση διαδικασιών, ψηφιοποίηση φυσικού αρχείου Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) και οργάνωση ψηφιοποιημένης πληροφορίας σε Πληροφοριακό Σύστημα» του ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»προχώρησε η ΚτΠ.

Το έργο αφορά στην ψηφιοποίηση των περίπου 200.000 έγχαρτων φακέλων ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ και στην ανάπτυξη βάσης δεδομένων για την ένταξή τους, μαζί με τους  ψηφιακούς φακέλους του eDoatap, σε εφαρμογές διαλειτουργικότητας του Υπουργείου  Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως: η ηλεκτρονική εφαρμογή eDiplomas για τον ψηφιακό  έλεγχο γνησιότητας των τίτλων αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., η ψηφιακή παροχή  δεδομένων αναγνώρισης τίτλων στο ΑΣΕΠ, η ψηφιακή έκδοση γνήσιου αντίγραφου  πράξεων αναγνώρισης κλπ.

Ο όγκος των αιτήσεων αναγνώρισης πτυχίων, που δέχεται ο ΔΟΑΤΑΠ είναι τεράστιος, ενώ η πανδημία δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο τις σχετικές διαδικασίες. Μόνο στη  δεκαετία 2010-2019 υποβλήθηκαν πάνω από 55.000 έγχαρτες αιτήσεις. Με την ολοκλήρωση του έργου θα μειωθούν σημαντικά οι χρόνοι για την αναγνώριση πτυχίων διευκολύνοντας χιλιάδες ενδιαφερόμενους.

Το έργο

To έργο αφορά στην απλούστευση διαδικασιών και στη ψηφιοποίηση του φυσικού αρχείου του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), καθώς και, στην οργάνωση της ψηφιοποιημένης πληροφορίας με τρόπο που θα επιτρέψει την ένταξή της σε  πληροφοριακό σύστημα, ώστε να είναι αξιοποιήσιμη σε μοντέλο διαλειτουργικότητας G2G (Government to Government).

Πιο αναλυτικά το Φυσικό Αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Α) Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιοποίησης

Οι υπηρεσίες Ψηφιοποίησης αναφέρονται στη σάρωση και καταχώρηση στοιχείων των Φακέλων δικαιολογητικών αναγνώρισης τίτλων σπουδών της αλλοδαπής Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης, ώστε να δημιουργηθεί ένα επίσημο ψηφιακό αντίγραφο του έγχαρτου αρχείου του ΔΟΑΤΑΠ και του πρώην Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ).

Να σημειωθεί ότι οι Φάκελοι του ΔΙΚΑΤΣΑ χρονολογούνται στην περίοδο 1979-2005 και του ΔΟΑΤΑΠ στην περίοδο 2005-2019. Από το Μάιο 2019 οι έγχαρτοι φάκελοι έχουν καταργηθεί και τα δικαιολογητικά κατατίθενται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα eDOATAP (e-doatap.doatap.gr).

Το σύνολο των Φακέλων του ΔΟΑΤΑΠ και ΔΙΚΑΤΣΑ που θα ψηφιοποιηθούν ανέρχεται περίπου σε 133.000, όπου κάθε φάκελος περιλαμβάνει περίπου 15 σελίδες. Ως εκ τούτου το σύνολο των σελίδων που θα σαρωθούν είναι περίπου 2.000.000 σελίδες, όπου το 95% από αυτές είναι μεγέθους Α4 και το 5% από αυτές μεγέθους Α3.

Για κάθε έναν από τους παραπάνω αναφερόμενους Φακέλους θα τεκμηριωθούν (χαρακτηρισμός σε συγκεκριμένα πεδία / μεταδεδομένα) περίπου επτά (7) έγγραφα, τα οποία περιλαμβάνουν συνολικά περίπου 25 πεδία.

Β) Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη των υπηρεσιών Ψηφιοποίησης και Διαχείρισης των Ψηφιακών προϊόντων:

Γ) Προμήθεια Έτοιμου Λογισμικού: Προμήθεια έτοιμου λογισμικού (Διαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων (RDBMS/ΣΔΒΔ) για τη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος και την αποθήκευση των ψηφιακών προϊόντων.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Σκοπός και στόχοι της Σύμβασης  Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»,  θα υλοποιηθεί τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών ήτοι 12-11-2021 και ώρα 14:00.

Ο ΔΟΑΤΑΠ ιδρύθηκε με το ΝΟΜΟ 3328/2005 (ΦΕΚ 80/Α/1.4.2005) με σκοπό την αναγνώριση τίτλων σπουδών που απονέμονται από ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης της αλλοδαπής και την  παροχή πληροφοριών σχετικά με σπουδές στην ανώτατη εκπαίδευση στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

Στο πλαίσιο της αναγνώρισης των τίτλων σπουδών τους, οι ενδιαφερόμενοι έως το Μάιο του 2019 κατέθεταν σε έγχαρτη μορφή τις τα αιτήματα επαλήθευσης γνησιότητας και τα σχετικά δικαιολογητικά (3.000 αιτήματα κατά μέσο όρο το έτος) ώστε να εξεταστούν και να εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις.

Το φυσικό – έγχαρτο αρχείο αριθμεί άνω των 200.000 Φακέλων από την εποχή του ΔΙΚΑΤΣΑ (1979-2005) και από τον διάδοχο φορέα του ΔΟΑΤΑΠ (2005-2019). Από το Μάιο 2019, με τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eDOATAP καταργήθηκε η υποβολή έγχαρτων αιτήσεων και δικαιολογητικών, οπότε όλα τα έγραφα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή.

Για τη λειτουργία του Οργανισμού σε πολλές όμως περιπτώσεις απαιτείται η πρόσβαση στους έγχαρτους Φακέλους, με αποτέλεσμα να υπάρχει καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση των αιτούντων. Παράλληλα, η ύπαρξη των δεδομένων σε έγχαρτο υλικό δεν επιτρέπει τον Οργανισμό στο να αντλεί και να επεξεργάζεται σημαντικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν την ανώτατη εκπαίδευση σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως ορίζεται από τον ιδρυτικό του Νόμο.

Σκοπός του Έργου είναι η ψηφιοποίηση του έγχαρτου αρχείου και η διάθεσή του σε ένα πληροφοριακό σύστημα μέσα από μια διαδικασία απλούστευσης των εσωτερικών διαδικασιών του Οργανισμού, έτσι ώστε να επιταχύνεται η διαδικασία αναγνώρισης των τίτλων και να παρέχεται σε κάθε ενδιαφερόμενο η αντίστοιχη πληροφορία.

Προϋπολογισμός Έργου – εκτιμώμενη αξία σύμβασης

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 645.161,29 μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

  • Προϋπολογισμός αρχικού έργου: € 403.225,80 Μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, προϋπολογισμός με ΦΠΑ: € 500.000,00, ΦΠΑ € 96.774,2€)
  • Προϋπολογισμός δικαιώματος προαίρεσης φυσικού αντικειμένου: έως € 217.741,93 μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: € 270.000,00, ΦΠΑ € 52.258,07)
  • Προϋπολογισμός δικαιώματος προαίρεσης υπηρεσιών συντήρησης: έως € 24.193,55 μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: € 30.000,00, ΦΠΑ € 5.806,45).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα οχτώ μήνες συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας ελέγχου και παραλαβής παραδοτέων, όπως ορίζεται στην Παρ.6.3 της παρούσας.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής.

Σχετικά άρθρα

Interactive
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Πωλείται διαμέρισμα-Εμμανουήλ 7
Για εργασία-Μόναχο
Παύλου Μελά
Ενοικιάζονται γκαρσονιέρες- Απέναντι από τα Δικαστήρια
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Πωλείται- Εργατικές κατοικίες
Παλαιολόγου 58
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ- Κέντρο πόλης

ΖΗΤΕΙΤΑΙ-Γυναίκα για φροντίδα ηλικιωμένης
Χαλκιδική- Νέα Καλλικράτεια
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 90 τ.μ.
ΤΑΞΙ
ENOIKIAZETAI
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
-Διεύθυνση-GrevenaMedia
Ενοικιάζεται ή Πωλείται
Διαφήμιση ΛΑΔΙΑ
 

Follow Us

ΤΣΙΟΓΚΑΣ
Σεμερτζίδης
TSIOVAKAS

Καιρός

Γρεβενά

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝ