Grevenamedia @facebook

POTIKA MYRTO
SPONSORS
SPONSORS
PAPAGEORGIOU

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015
DONAS
Κάλτσιου
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΚΙΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
tsiarsiotis
Καφενείο
KARTSIOUNIS
delivery LOCO
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
Λίτσας

Κατηγορίες

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Εικόνες ντροπής στη Βέροια, «καμπανάκι» για τους δημοκρατικούς πολίτες *Του Αλέξη Λιοσάτου, μέλος της ΛΑΕ ΠΕ Κοζάνης

Αλέξης Λιοσάτος, μέλος της ΛΑΕ ΠΕ Κοζάνης

Τα τελευταία 24ωρα υπάρχουν δείγματα ότι η ατμόσφαιρα σε Ελλάδα κι Ευρώπη δηλητηριάζεται περαιτέρω. Οι βομβιστικές επιθέσεις στις Βρυξέλλες στις 22/3 οδήγησαν την ισλαμοφοβία και την τρομοϋστερία κυβερνήσεων και ΜΜΕ σε επίπεδα παροξυσμού. Η αντα­νά­κλα­σή τους έφτα­σε στην Ελ­λά­δα, από τα ΜΜΕ (κυ­ρί­ως) αλλά και με τις προχθε­σι­νές συ­γκε­ντρώ­σεις ντρο­πής και το πέ­ταγ­μα γου­ρου­νο­κε­φα­λών ενα­ντί­ον προ­σφύ­γων στην Ημα­θία. Πα­ράλ­λη­λα σε ακρο­δε­ξιά σάιτ κυ­κλο­φο­ρούν ψευ­δείς ει­δή­σεις για βια­σμούς και επι­θέ­σεις μου­σουλ­μά­νων σε χρι­στια­νούς και χρι­στια­νι­κά σύμ­βο­λα (χωρίς φυσικά να παρεμβαίνει η αστική δικαιοσύνη).

Η «Αριστερά» του Τσί­πρα έχει αναστήσει το Μη­τσο­τά­κη, τον Κα­ρα­τζα­φέ­ρη, τη Δεξιά και την Ακρο­δε­ξιά, που προ­σπα­θούν να κα­θο­ρί­σουν την ατζέ­ντα και να πά­ρουν την πρω­το­βου­λία των κι­νή­σε­ων.

Ένα χρόνο μετά το Γενάρη του 2015, όσα έχτισαν οι κοινωνικοί αγώ­νες επί 15 χρό­νια κιν­δυ­νεύ­ουν σο­βα­ρά, όπως και η ίδια η πο­λι­τι­κή αξιο­πι­στία της Αρι­στε­ράς, με την υλοποίηση του τρίτου μνημονίου στο όνομά της. Στο προσφυγικό, η κυβέρνηση συμ­μορ­φώ­θη­κε 100% με την ΕΕ: Κλει­στά σύ­νο­ρα, φρά­χτης,στρα­τό­πε­δα συ­γκέ­ντρω­σης, «αποτροπή», ρα­τσι­στι­κός δια­χω­ρι­σμός σε πρό­σφυ­γες και –δή­θεν- με­τα­νά­στες, δια­δι­κα­σί­ες απέ­λα­σης που ήδη ξε­κί­νη­σαν. Καμία κα­ταγ­γε­λία ή έστω συμ­βο­λι­κή κί­νη­ση ενά­ντια στον πό­λε­μο της Δύσης στη Μέση Ανα­το­λή που γεννά τους πρόσφυγες, αντί­θε­τα στενή κι ακόμη βα­θύ­τε­ρη συ­νερ­γα­σία με ΕΕ, ΝΑΤΟ, Αί­γυ­πτο, Τουρ­κία, Ισ­ρα­ήλ.

Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ βρήκε λόγια να κα­ταγ­γεί­λει την «τρο­μο­κρα­τία» και τον φο­ντα­με­ντα­λι­σμό που βάλ­λουν κατά «των αξιών της δη­μο­κρα­τι­κής Ευ­ρώ­πης», αλλά συ­ναι­νεί από­λυ­τα στις αξίες των δη­μο­κρα­τών Ευ­ρω­παί­ων και Να­τοϊ­κών που ισο­πε­δώ­νουν τη Συρία και τις πε­ρισ­σό­τε­ρες αρα­βι­κές χώρες. Καμία ευαι­σθη­σία δεν εί­δα­με ούτε καν για τη προχθε­σι­νή, ακόμα πιο πο­λύ­νε­κρη, επί­θε­ση τζι­χα­ντι­στών στο Ιράκ. Για πλήρη πα­ρα­βί­α­ση της Συν­θή­κης της Γε­νεύ­ης και των δι­καιω­μά­των των προ­σφύ­γων έκανε λόγο η Ύπατη Αρ­μο­στεία του ΟΗΕ κι απο­χώ­ρη­σε από τη χώρα μας. Σε μια ΕΕ που αντι­γρά­φει όλο και πε­ρισ­σό­τε­ρο χι­τλε­ρι­κές με­θό­δους, η Ελ­λά­δα με υπο­γρα­φή Τσί­πρα με­τα­τρέ­πε­ται στο ευ­ρω­παϊ­κό Νταχάου, και ο πρω­θυ­πουρ­γός ζη­τά­ει από το λαό του κυ­νι­κά να πα­ρι­στά­νει πως «δεν είχε κα­τα­λά­βει τί­πο­τα»…

Με­τα­τό­πι­ση του πο­λι­τι­κού σκη­νι­κού

Όταν γίνονται αυτά στο όνομα της «Αριστεράς», στη Δεξιά και την Ακροδεξιά μένει κυρίως ένα πράγμα: να πε­ρά­σουν στην άμεση δράση ενά­ντια στους πρό­σφυ­γες –πεδίο δόξης λα­μπρό για την επα­νεμ­φά­νι­ση των ταγ­μά­των εφό­δου. Και η Ημα­θία δεν είναι το μόνο ση­μά­δι της πε­ριό­δου στην οποία μπαί­νου­με.

Το έδα­φος για να στρα­φεί ο κό­σμος ενά­ντια στην ΕΕ («Ευ­ρώ­πη») του κε­φα­λαί­ου και την κυ­βέρ­νη­σή του είναι ήδη καλ­λιερ­γη­μέ­νο. Το έδα­φος για να στρα­φεί και πάλι σε αρι­στε­ρές λύ­σεις είναι υπο­νο­μευ­μέ­νο. Σε ένα τέ­τοιο κλίμα, ανοί­γουν διά­πλα­τα σε ένα ντό­πιο κομ­μά­τι του πλη­θυ­σμού,  χτυ­πη­μέ­νο από ανέ­χεια, οι ορί­ζο­ντες προς την ακρο­δε­ξιά προ­πα­γάν­δα. Αυτή είναι η βάση για την ανο­δι­κή τρο­χιά της αυ­το­πε­ποί­θη­σης των νεοναζί εγκληματιών, μετά δε και την πρό­σφα­τη απο­φυ­λά­κι­ση του  μα­χαι­ρο­βγάλ­τη Ρου­πα­κιά.

Συ­να­γερ­μός και τα­ξι­κή αντε­πί­θε­ση

Η κα­τά­στα­ση σο­βα­ρεύ­ει (κι άλλο) και πρέ­πει να ση­μά­νει συ­να­γερ­μό για τους αγω­νι­στές, τα συν­δι­κά­τα και την Αρι­στε­ρά.

Που χρειά­ζε­ται να συ­ντο­νί­σει τις δυ­νά­μεις της όσο ποτέ, αντι­λαμ­βα­νό­με­νη την κρι­σι­μό­τη­τα της κα­τά­στα­σης-η πο­λυ­διά­σπα­ση και η «με­λαγ­χο­λία» σή­με­ρα είναι εγκλη­μα­τι­κές!

Που οφεί­λει να δώσει μάχες σε αυτό το κλίμα για να πεί­σει ότι εχθρός δεν είναι οι μου­σουλ­μά­νοι κι οι πρό­σφυ­γες, αλλά ο πό­λε­μος, το ΝΑΤΟ, ο ιμπε­ρια­λι­σμός, η ΕΕ και η κυ­βέρ­νη­ση που στη­ρί­ζει όλα αυτά.

Που επεί­γει να παλέψει για ίσα δι­καιώ­μα­τα , άσυλο κι αξιο­πρε­πή δια­βί­ω­ση για όλους , ντό­πιους και με­τα­νά­στες/πρό­σφυ­γες, αντι­με­τω­πί­ζο­ντας το ζή­τη­μα τα­ξι­κά και χωρίς να μπού­με σε συ­ζή­τη­ση «πο­σο­στώ­σε­ων». Αν έχου­με μια πι­θα­νό­τη­τα να νι­κή­σου­με αυτό θα το κά­νου­με με το να «εκ­παι­δευ­τού­με» στην αλ­λη­λεγ­γύη για όλους, άνευ όρων και δια­κρί­σε­ων.

Η Αρι­στε­ρά σή­με­ρα χρειά­ζε­ται κυ­ρί­ως να παλέψει για έναν με­γά­λο παλ­λαϊ­κό ξε­ση­κω­μό, για να ακυ­ρώ­σου­με και να αντι­στρέ­ψου­με τη μνη­μο­νια­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Tα αιτήματα και οι ελπίδες των απλών ανθρώπων ενά­ντια στη λι­τό­τη­τα, τα μνη­μό­νια, την αντι-ασφα­λι­στι­κή με­ταρ­ρύθ­μι­ση είναι το δικό μας «γή­πε­δο» κι η   μόνη λύση για να βγού­με από την  πα­γί­δα που στή­νε­ται από κυ­βέρ­νη­ση, Δεξιά κι Ακρο­δε­ξιά. Η εισβολή του λαϊκού παράγοντα στο πολιτικό σκηνικό μπορεί να ξεγυμνώσει το κυβερνητικό στρατόπεδο, ανοί­γο­ντας το δρόμο της ανα­τρο­πής από τα αρι­στε­ρά, φρά­ζο­ντας το δρόμο στη Δεξιά και Ακρο­δε­ξιά ανα­σύ­ντα­ξη.

Υπάρχει αρκετό εκρηκτικό υλικό στη βάση της κοινωνίας και με μια σπίθα μπορεί να πάρει φωτιά, όπως γίνεται και στη Γαλλία αυτές τις μέρες. Η αντι­μνη­μο­νια­κή φωτιά ακόμα σι­γο­καί­ει στην κοι­νω­νι­κή πλειο­ψη­φία. Ας προσπαθήσουμε να εξαντλήσουμε τα περιθώρια να εκφραστεί.

 

Σχετικά άρθρα

Χρυσή Τομή
ΤΣΙΟΓΚΑΣ
ΝΟΣΗΛΙΑΣΙΣ
ΟΠΑΠ
Αγγελίες εργασίας
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Follow Us

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Πωλείται
Πωλείται
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Ανταλλαγή διαμερίσματος
Ζητείται
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ENOIKIAZETAI
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
 
TSIOVAKAS
ΗΛΕΚΤΡΟΝ
Σεμερτζίδης
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5

Καιρός

Γρεβενά

Αναγνώστου Ιωάννης