Ράδιο Γρεβενά – 101.5

PAPAGEORGIOU
Κινηματογράφος Γρεβενών
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΡΑΠΤΗ
Ζητούνται άτομα στην Ζάκυνθο

Grevenamedia @facebook

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

Jumbo
tsiarsiotis
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΚΙΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
delivery LOCO
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων

Κατηγορίες

Έρχονται 6 νέα προγράμματα ΕΣΠΑ σε όλη τη χώρα – Αναλυτικά προκηρύξεις και προϋποθέσεις

Έξι νέα προγράμματα ΕΣΠΑ έρχονται σε όλη την Ελλάδα, με κορμό τις Περιφέρειες. Την ίδια στιγμή, η aftodioiki.gr, σας δείχνει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ενταχθείτε στα τέσσερα νέα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ ύψους 370 εκατ. ευρώ που έδωσε στη δημοσιότητας το υπουργείο Ανάπτυξης .

1. Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Αναμένεται

Παρεμβάσεις που αφορούν σε δημιουργία νέων δομών καθώς και σε αναβάθμιση και εξοπλισμό των υφιστάμενων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Κ.Υ-Π.Π.Ι.-Π.Ι. κ.α.)

Σε ποιους απευθύνεται

 • Νοσοκομεία Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
 • 2η ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου
 • Κτιριακές Υποδομές ΑΕ
 • Λοιποί αρμόδιοι φορείς

Περίοδος υποβολής

από 7/3/2016 έως 8/9/2016

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στη διεύθυνση 1ο χιλιόμετρο Μυτιλήνης-Λουτρών, 811 00 Μυτιλήνη, τις ώρες 9.00 – 16.00 όλες τις εργάσιμες ημέρες, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δημοσιευμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepba.gr

(ii) Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), οδηγίες για την συμπλήρωση του οποίου επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης συμπληρώνεται από το δικαιούχο μόνο ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.

(iii) Χρηματοοικονομική ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων, η οποία εκπονείται σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες (εφόσον προβλέπεται, σύμφωνα με την παράγραφο 4.5)

(iv) Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης Πράξης, εφόσον απαιτείται.

(v) Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου να υλοποιήσει την πράξη.

(vi) Απόφαση Αρμοδίου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης

(vii) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, εφόσον απαιτείται.

(viii) Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.

(ix) Υποδείγματα που τεκμηριώνουν τη διοικητική, χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα του δικαιούχου, τα οποία συμπληρώνονται από το δικαιούχο ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.

 • Διοικητική Ικανότητα/Επάρκεια οργανωτικής δομής
 • Διοικητική Ικανότητα/Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Επάρκεια ομάδας έργου  Επιχειρησιακή Ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων

(x) Λοιπά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα από την ΕΥΔ. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση του εντύπου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ», καθώς συμβάλει στην διαμόρφωση του αποτελέσματος της αξιολόγησης. Ενδεικτικά: Εγκριτικές Αποφάσεις μελετών, Τεύχη δημοπράτησης, Πίνακας αποτύπωσης των αναγκαίων μελετών, Πίνακας αποτύπωσης αδειών και εγκρίσεων, Αποτελέσματα έρευνας αγορά και σχετική τεκμηρίωση για υποέργα προμηθειών.

Προϋπολογισμός

€ 2.000.000

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 100.000 ΕΥΡΩ.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ.

2. Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας στην Περιφέρεια Αττικής

Αναμένεται

Αναβάθμιση – επέκταση των κτιριακών υποδομών και προμήθεια – εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού στις δευτεροβάθμιες νοσηλευτικές μονάδες για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Νοσοκομεία Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
 • 2η ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου
 • Κτιριακές Υποδομές ΑΕ
 • Λοιποί αρμόδιοι φορείς

Περίοδος υποβολής

από 7/3/2016 έως 8/9/2016

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης – Λουτρών, Μυτιλήνη 81100 τις ώρες 09:00 έως 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δημοσιευμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepba.gr
 • Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), οδηγίες για την συμπλήρωση του οποίου επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης συμπληρώνεται από το δικαιούχο μόνο ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων, η οποία εκπονείται σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες (εφόσον προβλέπεται, σύμφωνα με την παράγραφο 4.6)
 • Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης Πράξης, εφόσον απαιτείται.
 • Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου να υλοποιήσει την πράξη.
 • Απόφαση Αρμοδίου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης.
 • Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, εφόσον απαιτείται.
 • Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.
 • Υποδείγματα που τεκμηριώνουν τη διοικητική, χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα του δικαιούχου, τα οποία συμπληρώνονται από το δικαιούχο ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.
 • Διοικητική Ικανότητα/Επάρκεια οργανωτικής δομής.
 • Διοικητική Ικανότητα/Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων.
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Επάρκεια ομάδας έργου.
 • Επιχειρησιακή Ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων.
 • Λοιπά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα από την ΕΥΔ.
 • Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση του εντύπου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ», καθώς συμβάλλει στην διαμόρφωση του αποτελέσματος της αξιολόγησης. Ενδεικτικά: Εγκριτικές Αποφάσεις μελετών, Τεύχη δημοπράτησης, Πίνακας αποτύπωσης των αναγκαίων μελετών, Πίνακας αποτύπωσης αδειών και εγκρίσεων, Αποτελέσματα έρευνας αγορά και σχετική τεκμηρίωση για υποέργα προμηθειών.

Προϋπολογισμός

€ 3.350.000

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλομένων πράξεων ορίζεται το ποσό των 200.000 ΕΥΡΩ

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ.

3. Τεχνική υποστήριξη για την εφαρμογή και υλοποίηση των δράσεων ΕΚΤ του ΕΠ

Αναμένεται

Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας σχετικές με την προετοιμασία, οργάνωση, διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του ΕΠ από την ΕΥΔ ΕΠ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» καθώς και σε έργα ή ενέργειες που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των οργανωτικών δομών και των διαδικασιών εφαρμογής του, με την πληροφόρηση και δημοσιότητα του ΕΠ ώστε να υποστηριχθούν οι απαιτούμενες ενέργειες προβολής, πληροφόρησης και δημοσιότητας του Προγράμματος και των επιμέρους παρεμβάσεών του και με την εκπόνηση μελετών, εμπειρογνωμοσυνών, αξιολογήσεων και παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης.

Σε ποιους απευθύνεται

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Μεταρρύθμιση του Δημίσου Τομέα»

Περίοδος υποβολής

από 7/3/2016 έως 30/9/2016

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» στη διεύθυνση Θεοφιλοπούλου 18 & Μεναίχμου, 117 43 Αθήνα, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δημοσιευμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.epdm.gr

(ii) Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), οδηγίες για την συμπλήρωση του οποίου επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης συμπληρώνεται από το δικαιούχο μόνο ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ. Δεδομένου του συστημικού /οριζόντιου χαρακτήρα των παρεμβάσεων που θα χρηματοδοτηθούν από την παρούσα Πρόσκληση, θα υποβληθεί ένα (1) ΤΔΠΠ, για κάθε είδος εκπαιδευτικού προγράμματος, ο προϋπολογισμός του οποίου χωροθετείται με βάση το ποσοστό του πεδίου 3.1. της Πρόσκλησης.

(iii) Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα, όπου απαιτείται.

(iv) Σχέδιο Προκήρυξης ή/και Σύμβασης, ανάλογα με τη φύση και την ωριμότητα των υποέργων που θα υλοποιηθούν με προσφυγή σε εξωτερικούς αναδόχους, για τα Υποέργα που απαιτείται.

(v) Συμπληρωμένο τον συνημμένο της παρούσης πίνακα κοστολόγησης ανά υποέργο της προτεινόμενης πράξης, εφόσον δεν αφορά σε σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα.

(vi) Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο τεκμηριώνει τη σκοπιμότητα και ωριμότητα της πράξης κατά την κρίση του δικαιούχου ή/και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης.

(vii) Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου να υλοποιήσει την πράξη, εφόσον απαιτείται.

(viii) Υποδείγματα που τεκμηριώνουν τη διοικητική, χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα του δικαιούχου, σύμφωνα με το συνημμένο Οδηγό για την εκτίμηση της διαχειριστικής ικανότητας Δυνητικών Δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020» τα οποία συμπληρώνονται από το δικαιούχο ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ (έντυπα 60, 61, 62, 63 ΟΠΣ).

Προϋπολογισμός

€ 1.539.422,63

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ.

4. Υποστήριξη ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ (ΕΥΔ & Εφαρμ. δράσεων στους τομείς της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας)

Υπηρεσίες και υποστήριξη για προετοιμασία, επιλογή, αξιολόγηση, διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο των έργων του ΕΠΑΝΕΚ καθώς και το κλείσιμο της ΠΠ 2007-2013. Βελτίωση και αναβάθμιση τεχνολογικού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών συστημάτων και λογισμικού, υπηρεσίες για την αναβάθμιση των συστημάτων διοίκησης και των πληροφοριακών συστημάτων, την υποστήριξη των μηχανισμών διαχείρισης για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας υλοποίησης, επεξεργασία και διαχείριση δεδομένων. Υποστήριξη και εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των επιτελικών δομών, των φορέων προγραμματισμού, των ΕΦΔ και των φορέων εφαρμογής. Παρεμβάσεις για την εστιασμένη υποστήριξη δικαιούχων, για την ενίσχυση της διοικητικής τους ικανότητας, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες υλοποίησης των έργων που αναλαμβάνουν ή διαχειρίζονται. Μεμονωμένες παρεμβάσεις για την διακρίβωση των αναγκών και την ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων.

Σε ποιους απευθύνεται

ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ (ΕΥΔ & Εφαρμ. δράσεων στους τομείς της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας)

Περίοδος υποβολής

από 22/2/2016 έως 22/4/2016

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Μεσογείων 56, Αθήνα 115 27, τις ώρες 09:00 έως 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Αίτηση Χρηματοδότησης
 • Τεχνικό Δελτίο Πράξης
 • Διοικητική Ικανότητα / Επάρκεια οργανωτικής δομής
 • Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Επάρκεια ομάδας έργου
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων
 • Λοιπά έγγραφα

Προϋπολογισμός

€ 400.000

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ.

5. Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ

Δράσεις που αφορούν την χρηματοδότηση της παρακολούθησης σε ότι αφορά την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ, τις ταυτότητες των ακτών κολύμβησης και την ενημέρωση του κοινού.

Σε ποιους απευθύνεται

Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Περίοδος υποβολής

από 1/3/2016 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Oι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, στη διεύθυνση Λεωφόρος Συγγρού 98-100, Τ.Κ. 117-41, Αθήνα, 5ος Όροφος, τις ώρες 08:00 – 15:30 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ. Ο υποψήφιος Δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.) ο Δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

1. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2023 (31/12/2023). Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία.

2. Πράξεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως δεν είναι επιλέξιμες, ανεξάρτητα εάν έχουν εκτελεστεί ή όχι οι σχετικές πληρωμές.

3. Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων προσδιορίζονται στην υπ. αρίθμ. 81986/EΥΘΥ 712/31-07-2015 Υπουργική Απόφαση του Συστήματος Διαχείρισης Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ 1822/Β/24-08-2015).

4. Ειδικότεροι κανόνες επιλεξιμότητας: Η προτεινόμενη Πράξη πρέπει να συμμορφώνεται με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος της Αττικής. Επιπλέον, πρέπει να συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες αρχές της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, την οδηγία 2008/56 περί διαχείρισης και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των λοιπών οδηγιών. Τέλος, από το σύνολο των υποβληθέντων στοιχείων θα πρέπει να διασφαλίζεται η ωριμότητα της υλοποίησης της προτεινόμενης Πράξης.

Προϋπολογισμός

€ 458.000

Η Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή/και την κατανομή της ανά πεδίο παρέμβασης / δράση ή/και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τον Δικαιούχο μέσω της οικείας ιστοσελίδας http://www.pepattikis.gr/. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις, έως το ύψος της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ.

6. Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στην Περιφέρεια Αττικής (ΚΕΘΙ)

Συνέχιση της λειτουργίας και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις υφιστάμενες δομές των Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης των γυναικών θυμάτων βίας, που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ).

Σε ποιους απευθύνεται

Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)

Περίοδος υποβολής

από 19/2/2016 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Αττικής 2014-2020» στη διεύθυνση Λ. Συγγρού 98-100, 11741 Αθήνα, 5ος Όροφος. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

1. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 1η Δεκεμβρίου 2015. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2022.

2. Πράξεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως δεν είναι επιλέξιμες, ανεξάρτητα εάν έχουν εκτελεστεί ή όχι οι σχετικές πληρωμές.

3. Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων προσδιορίζονται στην με αρ. Πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712.07.2015 (ΦΕΚ 1822/24.08.2015. Υπουργική Απόφαση «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων.

4. Ειδικότεροι κανόνες επιλεξιμότητας: Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 1η Δεκεμβρίου 2015. Ειδικότερα η ημερομηνία επιλεξιμότητας για κάθε δικαιούχο ξεκινάει από την επόμενη ημέρα της λήξης υλοποίησης της πράξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. 5. Όλες οι Επιλέξιμες δαπάνες είναι ελέγξιμες με παραστατικά.

Τι χρηματοδοτείται

Δαπάνες λειτουργίας για τρία έτη. Οι δαπάνες για υποδομές και κτιριακές παρεμβάσεις δεν είναι επιλέξιμες.

Προϋπολογισμός

€ 810.000

Η ΕΥΔ δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή/και την κατανομή της ανά πεδίο παρέμβασης / δράση και κατηγορία περιφέρειας ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας www.pepattikis.gr.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ.

Σχετικά άρθρα

Χρυσή Τομή
POTIKA MYRTO
Μπουραλέκος
Πωλείται
Ζητούνται
Διαφήμιση ΛΑΔΙΑ
Ράδιο 101.5
ΦΥΛΑΞΗ
 

Follow Us

ΤΣΙΟΓΚΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝ
Ζητείται προσωπικό
Σεμερτζίδης
TSIOVAKAS

Καιρός

Γρεβενά

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5