AUTOΚΙΝΗΣΗ

Ακούστε εδώ Ράδιο Γρεβενά – 101.5

POTIKA MYRTO
ΔΕΗ banner myenergycoach
Μικρό μου

Grevenamedia @facebook

ΓΡΙΔΑΣ
ΤΑΞΙ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Κατηγορίες

Loco delivery
ΥΓΡΑΕΡΙΟ
Κοζάνη- Γραφείο
Ζιώγας

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

Δήμος Δεσκάτης: Επαναληπτική περίληψη διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων

Ο Δήμος Δεσκάτης διακηρύττει την επανάληψη της διαδικασίας  διενέργειας ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2023», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.

Ο  διαγωνισμός θα  πραγματοποιηθεί με  χρήση   της  πλατφόρμας του  Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr  του Συστήματος. Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών : 16/02/2023, 15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας,  δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς  στο Σύστημα.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  παρ.3 του  άρθρου 6 του  Ν.4155/2013 και το άρθρο 6 της Υ.Α. Π1/2390/2013.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, α) για την προμήθεια Ελαιολάδου- Οπωροκηπευτικών – Κρεάτων –Πουλερικών -Ψαριών και Κατεψυγμένων προϊόντων  το  μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης, στο Νομό Γρεβενών, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Υπηρεσίας Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, β) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, για τα υπόλοιπα είδη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των  73.373,06€ συν Φ.Π.Α. 13% (9.267,26€) & 24% (500,73€), δηλαδή συνολικά στο ποσό των 83.141,05€.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :

α. Έλληνες

β. Αλλοδαποί

γ. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά

δ. Συνεταιρισμοί

ε. Ενώσεις προμηθευτών

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ίση με ποσοστό 1% επί της εκτιμώμενης αξίας άνευ Φ.Π.Α., που ανέρχεται στο ποσό των 733,73 ευρώ.

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων, ποσοστό 1% επί της προεκτιμώμενης αξίας χωρίς το Φ.Π.Α..Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 17/09/2023, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Τα  σχετικά  με  τον  προκηρυσσόμενο  διαγωνισμό  έγγραφα είναι αναρτημένα στον διαδικτυακό τόπο του ΕΣΗΔΗΣ, www.promitheus.gov.gr, με αρ. συστήματος : 182842.

Πληροφορίες μπορούν να  λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι κατά τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες από το Τμήμα προμηθειών του Δήμου Δεσκάτης, οδός Ανδρομάνας 2, αρμόδιος υπάλληλος Κεραμίδα Κυράτσω, τηλ. 2462351123 ή από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimos-deskatis.gr).                                                                   

Ο Δήμαρχος Δεσκάτης

Δημήτριος Κορδίλας

Σχετικά άρθρα

email επικοινωνίας

grevenamedia@gmail.com

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
interactive learning
πωλείται κατάστημα κατασκευή 1982
ζητείται υπάλληλος-agro grevena
AUTOΚΙΝΗΣΗ
Τζιόβας Ανδρέας
Ευτέρπη Παπαγεωργίου
Argo Grevena
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

123 τμ
ενοικιάζεται ορφοδιαμέρισμα 85 τ.μ.
αγγελια λεβητας
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 200 ΠΡΟΒΑΤΑ
Καφέ Crystal
ΤΑΞΙ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
-Διεύθυνση-GrevenaMedia

Καιρός

Γρεβενά

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015
Διαφήμιση ΛΑΔΙΑ

Follow Us

 
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝ
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com