Ακούστε εδώ Ράδιο Γρεβενά – 101.5

ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΛΕΤΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΚΟΔΡΑΣ ΡΗΓΑΣ
ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
POTIKA MYRTO
ΔΕΗ banner myenergycoach
SportsBase

Grevenamedia @facebook

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Loco delivery
ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Κατηγορίες

ΤΑΞΙ
ΓΡΙΔΑΣ
SPONSORS

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

Ζιώγας

Διαγωνισμός για αναβάθμιση των διαδικτυακών υποδομών στα σχολεία

Να αλλάξει το τρόπο «διασύνδεσης» των σχολικών μονάδων τα οποία για να παρέχουν ακόμα και τη δυνατότητα της ηλεκτρονικής μάθησης έχουν «δανειστεί» τεχνολογικό εξοπλισμό από το υπουργείο Παιδείας, δίνοντας ταυτόχρονα ανεξαρτησία σε εκατοντάδες υπηρεσίες που προσφέρει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο μέσω της διασύνδεσής των  13.762 φορέων του στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ θα επιχειρήσει η ΚτΠ με την προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού.

Πρόκειται για τη  διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης: “την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής”, για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Αναβάθμιση των δικτυακών υποδομών του ΠΣΔ».

Το αντικείμενο της Σύμβασης συνίσταται στην αναβάθμιση των υποδομών πρόσβασης / ασφάλειας που θα εγκατασταθούν στις Σχολικές Μονάδες της χώρας. Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί μέσω της προμήθειας μιας συσκευής πρόσβασης – ασφάλειας, από την οποία το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο θα είναι πλέον σε θέση να διαχειρίζεται μόνο του τις υπηρεσίες που παρέχει (και για τις οποίες είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας) στη σχολική κοινότητα.

Σύμφωνα με την πρόσφατη διαστασιολόγηση που έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο υλοποίησης έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ από την ΚτΠ ΜΑΕ, σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, οι συνολικοί φορείς του ΠΣΔ ανέρχονται σε 13.762, από τους οποίους 1 είναι Μεσαίος, 4 είναι Μικροί και οι υπόλοιποι Ασύμμετροι.

Οι υποδομές αυτές θα πρέπει να διαλειτουργούν με τις προαναφερθείσες δικτυακές υποδομές που εγκαθίστανται στην παρούσα φάση στους φορείς του ΠΣΔ, ώστε να καταστεί δυνατή η αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται από το Δίκτυο.

Ο προϋπολογισμός του Έργου – εκτιμώμενη αξία σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του των 12,72 εκατ. € (15,77 εκατ. € με ΦΠΑ).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 06/05/2022, ημέρα Παρασκευή ώρα 14:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 12/05/2022, ημέρα Πέμπτη ώρα 14:00.

Υφιστάμενη Κατάσταση

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) είναι το εθνικό δίκτυο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) (άρθρο 32, Ν.3966/2011), το οποίο διασυνδέει ηλεκτρονικά και με ασφάλεια τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων των εκπαιδευτικών μονάδων της αλλοδαπής, τους φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης, τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΑΙΘ σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, τους μαθητές, τα στελέχη της εκπαίδευσης και τους εκπαιδευτικούς.

Μέσω του ΠΣΔ, το Υπουργείο Παιδείας παρέχει στη σχολική κοινότητα ένα σύνολο από προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης, επικοινωνίας και συνεργασίας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης και αρωγής χρηστών.

Οι δικτυακές προσβάσεις και οι τηλεφωνικές συνδέσεις των Μονάδων του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ), θα αναβαθμιστούν μεταπτώμενες σε υπηρεσίες δικτυακών προσβάσεων και τηλεφωνικές υπηρεσίες που προσφέρει το Δίκτυο Δημόσιου Τομέα του Ελληνικού Δημοσίου μέσω του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ που υλοποιείται στην παρούσα φάση από την Κοινωνία της Πληροφορίας MΑΕ και χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» του ΕΣΠΑ 2014-2020.Το ΠΣΔ παρέχει όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες του, συμπεριλαμβανομένης και της δικτυακής πρόσβασης των σχολείων και του ελέγχου περιεχομένου (web-filtering), από δικτυακές και υπολογιστικές υποδομές που ανήκουν στην ιδιοκτησία του Υπουργείου Παιδείας. Η αποκλειστική ευθύνη διοίκησης και διαχείρισης των υποδομών και των υπηρεσιών του ΠΣΔ έχει ανατεθεί στο ΙΤΥΕ «Διόφαντος» (παρ. 3, άρθρου 32, Ν.3966/2011), το οποίο για το σκοπό αυτό έχει μακροχρόνια συνεργασίας με οκτώ ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα. Οι φορείς αυτοί έχουν συγκροτήσει ένα εξειδικευμένο ανθρώπινο δίκτυο υποστήριξης, το οποίο διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία και καλύπτει πλήρως τις ανάγκες υποστήριξης των σχολείων σε δικτυακές και ψηφιακές υπηρεσίες και σε υπηρεσίες αρωγής.

Σημειώνεται ότι το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (Κυρίως Έργο) θα δημιουργήσει το «τηλεπικοινωνιακό δίκτυο» για το σύνολο του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω του οποίου θα παρέχονται αναβαθμισμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως τηλεφωνίας, ίντερνετ, video, κλπ σε μειωμένο κόστος. Αποτελεί το «έργο πυρήνα»  για τη συγκρότηση του Δικτύου Δημοσίου Τομέα (ΔΔΤ) όπως αυτό προσδιορίζεται στο Κεφάλαιο Θ’ του νόμου 3979/2011 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι ουσιαστικά μετεξέλιξη και επέκταση των έργων ΣΥΖΕΥΞΙΣ – ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, που υλοποιήθηκαν και υποστηρίχθηκαν για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου από την ΚτΠ Μ.Α.Ε., και περιλαμβάνει την προμήθεια όλων των απαραίτητων υποδομών καθώς και όλων των απαραίτητων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για ένα ενδεικτικό πλήθος περίπου 34.000 κτιρίων του δημοσίου καλύπτοντας ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του δημόσιου τομέα (σε σχέση με τα 4.485 κτίρια του αρχικού ΣΥΖΕΥΞΙΣ) για ένα διάστημα τουλάχιστον 3 ετών.

Σχετικά άρθρα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΡΕΤΗ ΛΙΟΥΠΑ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ
ΦΑΝΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ
ΔΟΜΗΣΗ

email επικοινωνίας

grevenamedia@gmail.com

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
Τζιόβας Ανδρέας
ΔΕΗ BANNER
ΤΑΞΙ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΚΟΚΚΙΝΟΣ
BALKAN ELECTRIC
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΤΑΞΙ
Υπουργείο περιβάλλοντος
ΖΗΤΑΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ
Ζητείται γυναίκα για φύλαξη ηλικιωμένου
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Ζητείται από συνεργεία φορτηγών και λεωφορείων
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
AUTOΚΙΝΗΣΗ
Παπασερβερή
ΠΩΛΕΊΤΑΙ ¨ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ”
Ευτέρπη Παπαγεωργίου
cars
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 43 τ.μ.
ενοικιάζεται Β. Ντόκου
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 42,5 τμ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΓΙΔΙΑ
Ενοικιάζεται 75τμ Μ Αλεξάνδρου 33
Πωλείται μετά από 37-συνταξιοδοτηση
ενοικιάζεται ορφοδιαμέρισμα 85 τ.μ.
Πωλείται επιχείρηση καφέ
αγγελια λεβητας
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 200 ΠΡΟΒΑΤΑ
Καφέ Crystal
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Καιρός

Γρεβενά

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015

Follow Us

 
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com