email επικοινωνίας

Ακούστε εδώ Ράδιο Γρεβενά – 101.5

POTIKA MYRTO
SPONSORS
Τζιόβας Ανδρέας
Loco delivery
ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

Ράδιο 101.5

Grevenamedia @facebook

Ζιώγας
tsiarsiotis
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΙΩΑΝΝΑ

Κατηγορίες

Δελτίο τύπου Αντιπεριφέρειας Γρεβενών

Από το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών ανακοινώνεται προς
τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών και κυρίους ακινήτων
που εμπίπτουν σε δασικές εκτάσεις, να προσέλθουν στο Τμήμα Δασικών
Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Γρεβενών προκειμένου να
προσκομίσουν νόμιμα έγγραφα (π.χ. άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας,
οικοδομικές άδειες, διοικητικές πράξεις απαλλοτριώσεων και μεταβιβάσεων
εκτάσεων με σκοπό τη βιομηχανική ή τουριστική ανάπτυξη, άδειες
εγκατάστασης παραγωγικών βιομηχανικών μονάδων, αποφάσεις Επιτροπών
Απαλλοτριώσεων περί παραχώρησης αγροτικών δημοσίων κτημάτων,
παραχωρητήρια αγροτικών κλήρων, αποφάσεις κύρωσης διανομών και
αναδασμών, αποφάσεις Υπουργείου Γεωργίας ή Νομάρχη για κατάτμηση-
αγοραπωλησία αγροτικών εκτάσεων, περί παραχώρησης γαιών, σύναψης
συμφωνίας εκούσιας μεταβίβασης καλλιεργήσιμων εκτάσεων, αποφάσεις
διάθεσης εξαγορασθέντων από το Δημόσιο κτημάτων, ειδικά μητρώα
αμπελουργών), για τη θεμελίωση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων τους μέχρι
την 20 η Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη.
Η ως άνω διαδικασία αποτελεί το τελευταίο στάδιο πριν την ανάρτηση
των δασικών χαρτών για την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.
Παρακαλούνται οι πολίτες να μεριμνήσουν ούτως ώστε να μη
υποβληθούν σε περαιτέρω έξοδα για την υποβολή ενστάσεων κατά το
επόμενο στάδιο.

Σχετικό έγγραφο : Υπ’ αριθμόν πρωτ. 84814/21.7.2020 ανακοίνωση
πρόσκληση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δασών
Γρεβενών, Αικατερίνης Λάντζα.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Διεύθυνση Δασών Γρεβενών
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
σήμερα την 21η Ιουλίου 2020 ημέρα Τρίτη σε εφαρμογή του άρθρου 6 της
Υ.Α. 64663/2956/03.07.2020 (B’ 2773) και της παραγράφου 10 του άρθρου 48
του ν. 4685/2020 (A΄ 92) και προκειμένου για τη συλλογή των διοικητικών
πράξεων της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του
άρθρου 3 του ν. 998/1979 (A’ 289), στα πλαίσια αναμόρφωσης και
συμπλήρωσης των δασικών χαρτών,
Καλεί
τους ενδιαφερόμενους, που αφορούν οι διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ΄
της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, στα
γραφεία της (Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη, Γρεβενά) για την προσκόμιση των
σχετικών πράξεων.
Οι σχετικές διοικητικές πράξεις, που αφορά η παρούσα, είναι οι εξής:
Α. περίπτωση ζ της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ν. 998/1979
1. Εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια πόλης, πράξεις εφαρμογής, εγκεκριμένες
πολεοδομικές μελέτες.
2. Aποφάσεις χαρακτηρισμού οικισμού ως προϋφισταμένου του έτους 1923,
πράξεις της Διοίκησης περί χαρακτηρισμού οικισμού ως προϋφισταμένου
του έτους 1923, αποφάσεις χαρακτηρισμού οικισμού μέχρι 2.000 κατοίκων,
ιδίως σύμφωνα με τις διατάξεις των προε-δρικών διαταγμάτων της
21.11/1.12.1979 (Δ’ 693), της 2.3/13.3.1981 (Δ’ 138) ή της 24.4/3.5.1985
(Δ’ 181).
3. Προεδρικά διατάγματα του άρθρου 14 του ν. 947/1979 (A΄ 169).
4. Πράξεις οριοθέτησης καθώς και πράξεις πολεοδόμησης – ρυμοτόμησης και
τα διαγράμματα αυτών, των Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και
Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ήτοι Βιομηχανικών Περιοχών, που
οργανώθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4458/1965 (Α’ 33), όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 742/1977 (Α’ 319), ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ,
Τεχνοπόλεων και άλλων μορφών Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών
Περιοχών (ΒΕΠΕ), που οργανώθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
2545/1997 (Α’ 254) καθώς και Επιχειρηματικών Πάρκων της παραγράφου 1
εδάφια α’, β’, γ’, δ’, ε’ του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 (Α’ 143).
5. Ισχύουσες άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, οικοδομικές άδειες ή άλλες
άδειες ή διοικητικές πράξεις που καλύπτονται από το τεκμήριο νομιμότητας
για βιομηχανικές ή βιοτεχνικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται σε ζώνες
οικιστικού ελέγχου του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α’ 33), συνοδευόμενες
από βεβαιώσεις ή άλλα έγγραφα πληροφοριακού χαρακτήρα του αρμοδίου
Δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών, ότι τα ακίνητα των ως άνω
εγκαταστάσεων δεν εμπίπτουν σε δάσος ή δασική έκταση.
Β. παράγραφος 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979
1. Αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων για το σύνολο των εκτάσεων
που επελήφθησαν (παραχωρηθέντα κληροτεμάχια, εξαιρεθείσες υπέρ
ιδιοκτητών εκτάσεις, ιδιοκτησίες που εξαιρέθηκαν στο σύνολό τους υπέρ
ιδιοκτητών, καθώς και διαθέσιμες και κοινόχρηστες εκτάσεις), οι οποίες
απέδωσαν αγροτική, γεωργική, κτηνοτροφική ή μικτή
(γεωργοκτηνοτροφική) χρήση.
2. Παραχωρητήρια αγροτικών κλήρων εκδοθέντα κατ’ εφαρμογή της αγροτικής
νομοθεσίας.
3. Αποφάσεις κύρωσης διανομών και αναδασμών για το σύνολο των εκτάσεων
που αναφέρονται στα σχετικά κτηματολογικά διαγράμματα, οι οποίες
φέρουν διακριτό αριθμό τεμαχίου και τους αποδόθηκε χρήση γεωργική,
κτηνοτροφική ή μικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση.
4. Αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας ή Νομάρχη, εκδοθείσες κατ’ εφαρμογή
του άρθρου 2 του από 3.9.1924 νομοθετικού διατάγματος που κυρώθηκε με
το άρθρο Μόνο του ν. 3250/1924 (Α΄ 324), με τις οποίες χορηγήθηκαν
άδειες για κατάτμηση – αγοραπωλησία αγροτικών εκτάσεων με αγροτική,
γεωργική ή κτηνοτροφική ή μικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση.
5. Αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας περί παραχώρησης γαιών σύμφωνα με
τις διατάξεις του Αγροτικού Κώδικα.
6. Άδειες του Υπουργού Γεωργίας για σύναψη συμφωνιών εκούσιας
μεταβίβασης καλλιεργήσιμων εκτάσεων προς ακτήμονες καλλιεργητές ή
κύρωσης των ήδη συναφθεισών σύμφωνα με τον Αγροτικό Κώδικα.
7. Aποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων περί παραχώρησης αγροτικών
δημοσίων κτημάτων (Ιμλιακίων), μπασταινουχικών κτημάτων,
εξαγορασθεισών εμφυτεύσεων και εμφυτευτικών γαιών Κρήτης.
8. Αποφάσεις διάθεσης εξαγορασθέντων από το Δημόσιο κτημάτων δυνάμει
ειδικών νόμων.
9. Ειδικά Αγροτικά Μητρώα (Αμπελουργικό και Ελαιουργικό μητρώο), στα
οποία περιλαμβάνονται εκτάσεις, οι οποίες καταλαμβάνονται από πράξεις της
Διοίκησης, με παραπομπή σε αυτές.
10. Διοικητικές πράξεις που αναφέρονται σε απαλλοτριώσεις και μεταβιβάσεις
εκτάσεων με σκοπό την βιομηχανική ή τουριστική ανάπτυξη ή άδειες
εγκατάστασης παραγωγικών βιομηχανικών μονάδων ή τουριστικών
μονάδων και σχετικές άδειες λειτουργίας τους, ανεξαρτήτως του οργάνου
από το οποίο εκδόθηκαν.
Γ. ειδικά, για την εφαρμογή του τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παρ. 7
άρθρου 3 ν. 998/1979, οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν τα ακόλουθα:
– οικοδομική άδεια εκδοθείσα προ της 11.6.1975
1. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας.
2. Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη δήλωση
μηχανικού ότι το υπόψη κτίσμα ή τμήμα αυτού έχει κατασκευαστεί κατ’
εφαρμογή άδειας που δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί.
3. Αποτύπωση της αναγκαίας επιφάνειας για την εφαρμογή της
συγκεκριμένης οικοδομικής άδειας από ιδιώτη μηχανικό σε εξαρτημένο
τοπογραφικό διάγραμμα σε αναλογική και ψηφιακή διανυσματική μορφή,
στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87, και βεβαίωση επ’ αυτού για τα όρια
αρτιότητας που ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσης της εν λόγω οικοδομικής
άδειας, βάσει του τοπογραφικού διαγράμματος που τη συνοδεύει.
H προσκόμιση των ανωτέρω στοιχείων δεν απαιτείται, εφόσον έχουν ήδη
υποβληθεί στο σύνολό τους από τον ενδιαφερόμενο με αντιρρήσεις κατά του
περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη ή με αίτημα προδήλου
σφάλματος, διά των οποίων σκοπείται η εξαίρεση από τον δασικό χάρτη της
υπόψη έκτασης για τον ανωτέρω λόγο (ήτοι ως απολύτως αναγκαίας για την
εφαρμογή οικοδομικής άδειας προ του 1975 επιφάνειας, η οποία δεν έχει
ανακληθεί ή ακυρωθεί). Στην περίπτωση αυτή προσκομίζεται το αποδεικτικό
κατάθεσης αντίρρησης ή αιτήματος πρόδηλου σφάλματος με τον σχετικό
αριθμό πρωτοκόλλου.
– οικοδομική άδεια εκδοθείσα πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4030/2011

Σχετικά άρθρα

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

Πωλείται οικία στην Καληράχη Γρεβενών
ΤΑΞΙ
Αριστείδου 27
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
-Διεύθυνση-GrevenaMedia
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Ενοικιάζεται ή Πωλείται
Διαφήμιση ΛΑΔΙΑ
 

Follow Us

ΤΣΙΟΓΚΑΣ
Σεμερτζίδης
TSIOVAKAS

Καιρός

Γρεβενά

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5
ΗΛΕΚΤΡΟΝ