email επικοινωνίας

email επικοινωνίας: [email protected]

Ράδιο Γρεβενά – 101.5

POTIKA MYRTO
ΤΑΞΙ
Τζιόβας Ανδρέας
Loco delivery

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

ΕΙΕΤ
Ράδιο 101.5
Ζιώγας

Grevenamedia @facebook

tsiarsiotis
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΙΩΑΝΝΑ

Κατηγορίες

Ανακατανομή αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων του Δήμου Γρεβενών

 

Με απόφαση του Δημάρχου Γρεβενών κ. Γιώργου Δασταμάνη πραγματοποιήθηκε ανακατανομή αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων:

Αριθµός Απόφασης -204/2016-
Ο ∆ήµαρχος Γρεβενών
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά µε τον ορισµό των
αντιδηµάρχων και την αναπλήρωση του ∆ηµάρχου.
2. Την υπ’ αριθµ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθµιοι και
∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας µε το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3ε΄ άρθρου 3 Ν. 4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά µε τον ορισµό
αντιδηµάρχων οι οποίοι δεν θα λαµβάνουν αντιµισθία.
4. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Γρεβενών εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 3852/
2010 και εποµένως µπορεί να ορισθούν Οκτώ [08] Αντιδήµαρχοι.
5. Τον Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Γρεβενών [ΦΕΚ 2577/07-11-2011, τεύχος Β’,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει].
6.Την υπ. αρ. 727/9-9-2014 απόφασή µας µε την οποία ορίστηκαν οι Αντιδήµαρχοι του ∆ήµου
Γρεβενών µε θητεία από 1-9-2014 έως 28-2-2017 και τους µεταβιβάστηκαν οι σχετικές
αρµοδιότητες.
7.Την ανάγκη ανακατανοµής των αρµοδιοτήτων των Αντιδηµάρχων για την καλύτερη εξυπηρέτηση
της υπηρεσίας αλλά και των πολιτών.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Α. Τροποποιεί την υπ. αρ. 727/2014 απόφαση περί «Ορισµού Αντιδηµάρχων» και
ανακατανέµει τις αρµοδιότητες που µεταβιβάστηκαν στους Αντιδηµάρχους ως εξής:
1. Αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδοµίας, κος Χρήστος Τριγώνης (χωρίς
αντιµισθία)
Καθ’ ύλην αρµοδιότητες:
1. Η µελέτη και υλοποίηση έργων και συγκεκριµένα:
α. ο αστικός Σχεδιασµός, οι αρχιτεκτονικές µελέτες, ο ενεργειακός και βιοκλιµατικός σχεδιασµός, οι
µελέτες ανέγερσης δηµοτικών κτηρίων και διαµόρφωσης κοινοχρήστων χώρων, ο επιχειρησιακός
σχεδιασµός των τεχνικών υπηρεσιών.
β. οι κατασκευές και συντηρήσεις δηµοτικών κτηρίων, τα έργα αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων, η
ανέγερση και συντήρηση σχολικών κτηρίων, η συντήρηση και αναβάθµιση ηλεκτροµηχανολογικών
εγκαταστάσεων.
γ. ο κυκλοφοριακός σχεδιασµός, τα θέµατα εξυπηρέτησης πεζών και προσβασιµότητας Αµεα, η
οδοποιία και η οδική σήµανση, η φωτεινή σηµατοδότηση, η έκδοση αδειών κατασκευής δικτύων, ο
έλεγχος της κατάστασης των οδών για την επισκευή και τη συντήρησή τους.
[2] δ. ο πολεοδοµικός σχεδιασµός, η έκδοση αδειών δόµησης, ο έλεγχος δόµησης, οι πολεοδοµικές
εφαρµογές, η τοπογραφία, οι γεωχωρικές πληροφορίες, οι απαλλοτριώσεις και το κτηµατολόγιο.
2. Εποπτεύει και ελέγχει τις εργασίες του Γραφείου Κίνησης Οχηµάτων.
3. Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει µέτρα και δράσεις που αφορούν τον τοµέα της πολιτικής
προστασίας.
4. Αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών και περιστατικών (πυρκαγιές, πληµµύρες, σεισµοί, φυσικές
καταστροφές κλπ).
5. Εκτελεί αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητές του.
6. Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα αρµοδιότητάς του.
7. Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων της αρµοδιότητάς του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική
Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του ∆ηµάρχου.
8. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς του.
2. Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Ορεινών ∆ηµοτικών Ενοτήτων, κος Ζήσης
Κιάκας (µε αντιµισθία).
Καθ’ ύλην αρµοδιότητες:
1. Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες των κλιµακίων Καθαριότητας και ∆ηµοτικού
Ηλεκτροφωτισµού.
2. Καθαριότητα οδών, πλατειών, πεζοδρόµων, πάρκων, παρτεριών, οικοπέδων, ελεύθερων και
κοινόχρηστων χώρων, αλσών, ποταµών και ρεµάτων.
3. Εποπτεύει το προσωπικό και τη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας.
4. Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει την αποκοµιδή των απορριµµάτων και των ανακυκλώσιµων
υλικών.
5. ∆ιαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων του ∆ήµου και την εναπόθεσή τους στους
προβλεπόµενους νόµιµους χώρους.
6. Λειτουργία και συντήρηση σιντριβανιών.
7. Εφαρµογή µεθόδων εξοικονόµησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου.
8. Κλάδεµα όλων των δέντρων, θάµνων, δενδροστοιχιών του ∆ήµου και αποκοµιδή αυτών.
9. Οργάνωση, διαχείριση, λειτουργία και εποπτεία της διαδικασίας παραλαβής και εφοδιασµού των
οχηµάτων µε καύσιµα όπως πετρέλαια, βενζίνες και λιπαντικά.
10. Αποµάκρυνση των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων.
11. Ευθύνη για τη σύνταξη µελέτης για την τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε συνεργασία
µε Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα και άλλους φορείς.
12. Εκτελεί αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητές του.
13. Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα αρµοδιότητάς του.
14. Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων της αρµοδιότητάς του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την
Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του
∆ηµάρχου.
15. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς του.
Κατά τόπον αρµοδιότητες:
1. Έλεγχος καλής και αποδοτικής λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες
και λειτουργούν στις ∆ηµοτικές Ενότητες Αβδέλλας, ∆οτσικού, Μεσολουρίου, Περιβολίου, Σαµαρίνας,
Σµίξης και Φιλιππαίων.
2. ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση του προσωπικού που εργάζεται στις ∆ηµοτικές Ενότητες Αβδέλλας,
∆οτσικού, Μεσολουρίου, Περιβολίου, Σαµαρίνας, Σµίξης και Φιλιππαίων.
3. Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στις ∆ηµοτικές Ενότητες
Αβδέλλας, ∆οτσικού, Μεσολουρίου, Περιβολίου, Σαµαρίνας, Σµίξης και Φιλιππαίων.
4. Εποπτεία και έλεγχος για τη διαφύλαξη περιουσιακών στοιχείων του ∆ήµου εντός των ∆ηµοτικών
Ενοτήτων Αβδέλλας, ∆οτσικού, Μεσολουρίου, Περιβολίου, Σαµαρίνας, Σµίξης και Φιλιππαίων.
5. Μέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που έχει διατεθεί στις ∆ηµοτικές
Ενότητες Αβδέλλας, ∆οτσικού, Μεσολουρίου, Περιβολίου, Σαµαρίνας, Σµίξης και Φιλιππαίων.
[3] 6. Εποπτεία και έλεγχο των προµηθειών των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Αβδέλλας, ∆οτσικού,
Μεσολουρίου, Περιβολίου, Σαµαρίνας, Σµίξης και Φιλιππαίων.
7. Συνεργασία µε τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των τοπικών
προβληµάτων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Αβδέλλας, ∆οτσικού, Μεσολουρίου, Περιβολίου, Σαµαρίνας,
Σµίξης και Φιλιππαίων.
8. Υπογραφή των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και διοικητικών εγγράφων ρουτίνας που εκδίδονται
από τις υπηρεσίες των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Αβδέλλας, ∆οτσικού, Μεσολουρίου, Περιβολίου,
Σαµαρίνας, Σµίξης και Φιλιππαίων.
9. Εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των πολιτών για θέµατα των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Αβδέλλας,
∆οτσικού, Μεσολουρίου, Περιβολίου, Σαµαρίνας, Σµίξης και Φιλιππαίων.
10. Τέλεση πολιτικών γάµων στις ∆ηµοτικές Ενότητες Αβδέλλας, ∆οτσικού, Μεσολουρίου,
Περιβολίου, Σαµαρίνας, Σµίξης και Φιλιππαίων.
11. Ευθύνη του τοµέα τουρισµού στις ∆ηµοτικές Ενότητες Αβδέλλας, ∆οτσικού, Μεσολουρίου,
Περιβολίου, Σαµαρίνας, Σµίξης και Φιλιππαίων.
12. Ευθύνη για την προετοιµασία τη συµµετοχή του ∆ήµου ή άλλων φορέων τουρισµού στις
εκθέσεις που αφορούν τις ∆ηµοτικές Ενότητες Αβδέλλας, ∆οτσικού, Μεσολουρίου, Περιβολίου,
Σαµαρίνας, Σµίξης και Φιλιππαίων.
13. Ευθύνη για την προετοιµασία και την οργάνωση συνεδρίων που αφορούν τον τουρισµό, την
υποβολή προτάσεων για την εκπόνηση µελετών σχετικών µε τον τοµέα αυτό που αφορούν τις
∆ηµοτικές Ενότητες Αβδέλλας, ∆οτσικού, Μεσολουρίου, Περιβολίου, Σαµαρίνας, Σµίξης και
Φιλιππαίων.
14. Συνεργασία και συντονισµό µε τον Αντιδήµαρχο Ανάπτυξης και Εµπορίου, τους αρµόδιους
φορείς, οργανισµούς, ΝΠΙ∆, συλλόγους, ιδιώτες για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος, την
επίλυση θεµάτων σχετικών µε την αξιολόγηση ιδεών για την ανάπτυξη του τουρισµού στις
∆ηµοτικές Ενότητες Αβδέλλας, ∆οτσικού, Μεσολουρίου, Περιβολίου, Σαµαρίνας, Σµίξης και
Φιλιππαίων.
15. Εκτελεί αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητές του.
16. Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα αρµοδιότητάς του.
17. Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων της αρµοδιότητάς του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την
Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του
∆ηµάρχου.
18. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς του.
Β. Κατά λοιπά ισχύει η αριθµ. απόφαση 727/2014 ∆ηµάρχου ∆ήµου Γρεβενών.
Γ. Η παρούσα να δηµοσιευτεί µια φορά σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του νοµού της πόλης των
Γρεβενών ως πρωτεύουσα του νοµού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.
Ο ∆ήµαρχος
Γεώργιος ∆ασταµάνης

Σχετικά άρθρα

interactive
Επιμελητήριο Γρεβενών
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΤΑΞΙ
-Διεύθυνση-GrevenaMedia

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Ζητείται κυρία για φροντίδα ηλικιωμένης
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ενοικιάζεται ή Πωλείται
Διαφήμιση ΛΑΔΙΑ
Πωλείται
ΦΥΛΑΞΗ
 

Follow Us

ΤΣΙΟΓΚΑΣ
Σεμερτζίδης
TSIOVAKAS

Καιρός

Γρεβενά

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5
ΗΛΕΚΤΡΟΝ