email επικοινωνίας

Ακούστε εδώ Ράδιο Γρεβενά – 101.5

POTIKA MYRTO
Τζιόβας Ανδρέας
Loco delivery

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

Grevenamedia @facebook

Ράδιο 101.5
ΥΓΡΑΕΡΙΟ
Ζιώγας
tsiarsiotis
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΙΩΑΝΝΑ

Κατηγορίες

Πένθιμα χτυπούν αυτή τη στιγμή όλες οι καμπάνες της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών

Öùôïãñáößá êáìðÜíáò óôï ÷ùñéü Óïýëé, ôçí ÔåôÜñôç 12 Ïêôùâñßïõ 2011. Ôï Óïýëé âñßóêåôáé óå ìéá ìéêñÞ ðåäéÜäá, óôçí êïñõöÞ åíüò áðüôïìïõ õøþìáôïò 600 ìÝôñá ðÜíù áðü ôçí êïßôç ôïõ ðïôáìïý Á÷Ýñoíôá, ôï ïðïßï ðñïóôáôåýåôáé áðü ìéá áëõóßäá âïõíþí ðïõ âñßóêåôáé ðåñéìåôñéêÜ ôïõ ÷ùñéïý.Ôï Óïýëé áðïôåëïýóå ôï áðñïóêýíçôï êáñáïýëé ôïõ ôïõñêïðáôçìÝíïõ Åëëçíéóìïý, óôï ïðïßï Ýæçóáí ïé çñùéêïß ðïëåìéóôÝò ðïõ áíôéóôÜèçêáí óôïí ÁëÞ ÐáóÜ êáé äéáêñßèçêáí ãéá ôçí ðåéèáñ÷ßá ôïõò, ôçí «ìðÝóá», ôç ìåãáëïøõ÷ßá êáé ôï åëåýèåñï áíõðüôáêôï ðíåýìá ôïõò. Ðñüäñïìïé ôçò ëåõôåñéÜò ôïõ ¸èíïõò, õìíÞèçêáí áðü ôá äçìïôéêÜ ôñáãïýäéá. Ãýñù óôï 1550 ðïëëïß ÷ñéóôéáíïß ðïõ Þèåëáí íá áðïöýãïõí ôçí êáôáðßåóç êáé ôïí áíáãêáóôéêü åîéóëáìéóìü ôùí Ôïýñêùí, áíÝâçêáí óôá Êáóóéþðéá üñç (óå ìéá ôïðïèåóßá, ç ïðïßá âñßóêåôáé ðåñßðïõ 100 ÷ì. ÍïôéïáíáôïëéêÜ áðü ôá ÃéÜííåíá) êáé ßäñõóáí åêåß ôï ÷ùñéü Óïýëé. ÁÐÅ ÌÐÅ/ÁÐÅ ÁÐÅ/ÇËÉÁÓ ÌÁÊÏÓ

Πένθιμα χτυπούν αυτή την ώρα και διαδοχικά μέχρι την ημέρα της ταφής του Μακαριστού Μητροπολίτη Γρεβενών , οι καμπάνες στην πόλη των Γρεβενών και στα 100 χωριά του Νομού.

Οι Τοπικοί Ιερείς και τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια των Εκκλησιαστικών Ενοριών έχουν αναλάβει αυτή την ευθύνη της πένθιμης διαδικασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του grevenamedia το Σάββατο θα παρευρεθούν στην κηδεία γύρω στους 20 Μητροπολίτες καθώς και οι Τοπικές Αρχές των Γρεβενών και της Δυτικής Μακεδονίας.

Η πληροφορία πως ενδεχομένως στην κηδεία να παρευρεθεί και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Παναγιώτατος κ.κ. Βαρθολομαίος δεν μπορεί να διασταυρωθεί μέχρι αυτή την ώρα.

Σχετικά άρθρα

Κοζάνη- Γραφείο
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

Πωλείται οικία στην Καληράχη Γρεβενών
ΤΑΞΙ
Πασχάλης Χατζηγεωργίαδης
Αθ.Διάκου-Μ.Αλεξάνδρου
Κ.Παλαιολόγου 58
Αριστείδου 27
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
-Διεύθυνση-GrevenaMedia
Ενοικιάζεται ή Πωλείται
Διαφήμιση ΛΑΔΙΑ
 

Follow Us

ΤΣΙΟΓΚΑΣ
Σεμερτζίδης
TSIOVAKAS

Καιρός

Γρεβενά

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5
ΗΛΕΚΤΡΟΝ