email επικοινωνίας

Ακούστε εδώ Ράδιο Γρεβενά – 101.5

POTIKA MYRTO
ΤΑΞΙ
Τζιόβας Ανδρέας
Loco delivery
ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

ΕΙΕΤ
Ράδιο 101.5

Grevenamedia @facebook

Ζιώγας
tsiarsiotis
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΙΩΑΝΝΑ

Κατηγορίες

Ευκαιρία εποικοδομητικού διαλόγου για πολλά θέματα στην Γενική Συνέλευση της ΕΠΣ Γρεβενών

Προσαρμογή στα νέα δεδομένα

«Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα», παραδέ­χθηκε ο πρόεδρος, «το αντιμετωπίζουν πολλές ομάδες, άλλωστε είναι γνωστό πως ερημώνουν τα χωριά μας. Είναι κά­τι που ζητήθηκε να δούμε και το απο­φασίσαμε, μακάρι να γινόταν να εφαρ­μοστεί κι άλλο» Παράλληλα, τέθηκε ό­ριο ηλικίας τα 45 χρόνια για ένα ποδο­σφαιριστή στην Α’ κατηγορία κι ενδε­χομένως να δοθεί δικαίωμα συμμετο­χής σε άλλον ένα ανά ομάδα ηλικίας άνω των 45.

«ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ»: Με πρωτοβου­λία της ΕΠΣ Γρεβενών κατατέθηκε έγγραφο- πρόταση στην ΕΠΟ για τις επιχορηγήσεις που δίνονται στις κατά τόπους Ενώσεις, να γίνεται ι­σομερής καταμερισμός, έτσι ώστε να μπορεί η κάθε μία να πληρώνει τουλάχιστον ένα υπάλ­ληλο. «Έχουμε πρόβλημα επιβίωσης», υπο­γράμμισε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Κοσματόπουλος, προσθέτοντας: «Τα χρήματα που παίρνουμε είναι λίγα και δεν καλύπτουν τα έξο­δα ούτε για ένα υπάλληλο. Γνώμη μας είναι πως πρέπει τα ίδια χρήματα να δίνονται σε ό­λες τις Ενώσεις. Δεν πρέπει να παίζει ρόλο ο αριθμός των ομάδων σε κάθε Ένωση, άλλωστε όσο περισσότερες ομάδες υπάρχουν, τόσο πε­ρισσότερα είναι τα έσοδα από διάφορες πη­γές για την Ένωση. Είναι αδιανόητο να εφαρ­μόζεται τέτοιο κριτήριο για τις επιχορηγήσεις, πρόκειται για χρήματα που καλύπτουν τα λει­τουργικά έξοδα των Ενώσεων, επομένως πρέ­πει να είναι ίδιο το ποσό».

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ: Όσον αφορά το πρό­βλημα με την παρουσία ιατρών στα παιχνίδια, ο πρόεδρος της ΕΠΣ Γρεβενών υποστήριξε τα εξής: «Πράγματι αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτη­μα. Η απουσία κονδυλίων μας έκανε να ψά­χνουμε να βρούμε τρόπους. Από τη μεριά τους οι γιατροί μας είπαν πως θα είναι σε επιφυλα­κή στη διάρκεια των αγώνων, από τη δική μας πλευρά θα διοργανώσουμε σεμινάρια πρώτων βοηθειών, που είναι απαραίτητο να παρακο­λουθήσουν παράγοντες, προπονητές, διαιτη­τές, ακόμα και αθλητές. Άλλωστε αυτές είναι γενικότερες γνώσεις που μόνο καλό μπορούν να κάνουν».

«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ»: Η νέα χρο­νιά, βάσει εξαγγελιών και προγραμματισμού, θα έχει «ενοποιημένες» τη Γ και Δ’ Εθνική. Άγνωστο, βέβαια, παραμένει πόσοι όμιλοι θα γί­νουν, διότι προφανώς περιμένουν να δουν τις δηλώσεις… συμμετοχής. Η επόμενη ερώτηση που τέθηκε στον Γιώργο Κοσματόπουλο ήταν α­ναφορικά με τη συγκεκριμένη αναδιάρθρωση και ο πρόεδρος της ΕΠΣ Γρεβενών απάντησε: «Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει και να εφαρμο­στεί πρακτικά κάτι τέτοιο. Σίγουρα κάτι έπρεπε να γίνει με τη Δ’ εθνική, δεν πήγαινε άλλο. Το σχέδιο που υπάρχει είναι να γίνει μία κατηγο­ρία η Β’ εθνική και 3 όμιλοι στη Γ, ωστόσο κα­νείς δεν μπορεί να απαντήσει με σιγουριά αν θα προχωρήσει μέχρι τέλους, διότι συχνά έ­χουμε δει δεδομένα να ανατρέπονται. Πάντως για μένα έτσι όπως θα λειτουργήσει η νέα Γ ε­θνική, είναι κατηγορία που χρειάζεται ποιότητα και χρήματα για να επιβιώσουν οι ομάδες, θα πρέπει να το σκεφτούν πολύ καλά όταν κάνουν τον προγραμματισμό τους. Επίσης τα μπαράζ για άνοδο από τα τοπικά πρωταθλήματα στη μεγαλύτερη κατηγορία, με βρίσκουν σύμφω­νο.».

ΠΑΡΟΧΕΣ, ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΙΑ:

Η ΕΠΣ Γρεβενών «έχει πιάσει το σφυγμό» των σωματείων και αναγνωρίζει τα προβλήματα που υφίστανται, οικονομικής πρώτιστα (και μό­νο;) φύσεως. Έτσι, στο μέτρο του δυνατού προ­χωρά σε μια σειρά από μέτρα, για να ελαφρύ­νει τη θέση όλων. Αυτά έχουν να κάνουν με τις «εκπτώσεις» που παρατηρούνται στις δηλώ­σεις συμμετοχής των συλλόγων, επίσης στα ποσά των τιμωριών από κάρτες, ενώ ακόμα μία παράμετρος είναι ασφαλώς οι Ακαδημίες της Ένωσης. Εκεί γυμνάζονται 130 περίπου παιδιά, που είναι ελεύθερα να πάνε όπου θέλουν, παίρνοντας το δελτίο τους όταν φθάσουν σε κατάλληλη ηλικία. Η δουλειά που γίνεται εδώ και χρόνια είναι εμπεριστατωμένη, συστηματι­κή, σε επαγγελματικά σχεδόν πρότυπα, με ικα­νούς προπονητές και αποδίδει καρπούς. Είναι το έργο πνοής του Γιώργου Κοσματόπουλου για τα Γρεβενά και ο πρόεδρος συμπληρώνει: «Δυστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα για παιδι­κό πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Πιστεύω πως πάμε πολύ καλά και οι ίδιοι οι γονείς να είναι ευχαριστημένοι».

 

«ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»:

Η εύρυθμη λειτουργία της ακαδημίας της ΕΠΣ Γρεβενών έχει να κάνει με τις άριστες κτιριακές και γηπεδικές εγκαταστάσεις που διαθέτει η Έ­νωση. Πρόκειται για κάτι που παραδέχονται ό­σοι έρχονται να επισκεφτούν τα Γρεβενά και, ό­πως τονίζει ο Κοσματόπουλος, «είμαστε υπε­ρήφανοι που ανήκουμε στις 2-3 ενώσεις που έ­χουν καταφέρει να διατηρούν σε άριστη κατά­σταση τις εγκαταστάσεις που δημιουργήσαμε, χωρίς να τις αφήσουμε να ρημάξουν». Πρό­σφατα έγινε ανακαίνιση στο χόρτο του γηπέ­δου 5X5 και υπάρχουν σχέδια και για άλλες βελτιωτικές παρεμβάσεις.

ΚΥΛΗΣΑΝ ΟΜΑΛΑ: Μιλώντας για τα πρωτα­θλήματα στην περίοδο που πέρασε, ο Γιώργος Κοσματόπουλος έδωσε συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες για την ομαλή διεξαγωγή, τονίζο­ντας: «Όλα κύλησαν ομαλά, επεισόδια δεν υ­πάρχουν προ πολλού και θα ήθελα να αναφέ­ρω ένα παράδειγμα από κρίσιμο παιχνίδι, το μπαράζ Αμυγδαλιά-Νεοχώρι, που κρινόταν μια κατηγορία, όμως διεξήχθη ομαλά».

ΑΙΣΙΟΔΟΞΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ: Στο περιθώριο, πάντως, της γενικής συνέλευσης, υπήρξαν και ορισμένες ακόμα αισιόδοξες ειδήσεις. Σύμ­φωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, πα­ρατηρείται κινητικότητα σε 3 περιπτώσεις ομά­δων, που μπορεί να επανασυσταθούν εν όψει της νέας περιόδου, της Μηλιάς, του Αι Γιώργη και του Σύνδενδρου. Πρόκειται για ιστορικά σωματεία που έχουν διαδραματίσει τη δική τους ιστορία στο γρεβενιώτικο ποδόσφαιρο και η παρουσία τους είναι αναγκαία. Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν απο­κλείεται στην επόμενη αγωνιστική σεζόν ο Καμβουνιακός Δεσκάτης και ο Κτηνοτροφικός Α­στέρας Καληράχης να κατεβάσουν 2 ομάδες στα πρωταθλήματα, μία στις μικρότερες κατη­γορίες όπου θα αγωνίζονται οι νεαροί παίκτες και τη μεγάλη ομάδα.

 

Σχετικά άρθρα

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ζητείται για εργασία
Ενοικιάζεται στην κεντρική πλατεία Γρεβενών
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ- ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
ΔΥΑΡΙ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
ΤΑΞΙ
Γκαρσονιέρα- Εμμανουήλ Παππά
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ-ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ
Ιδιαίτερα μαθήματα
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ-Φαρδυκάμπου
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-Εμμ.Παππά-40.000
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
-Διεύθυνση-GrevenaMedia
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Ενοικιάζεται ή Πωλείται
Διαφήμιση ΛΑΔΙΑ
 

Follow Us

ΤΣΙΟΓΚΑΣ
Σεμερτζίδης
TSIOVAKAS

Καιρός

Γρεβενά

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5
ΗΛΕΚΤΡΟΝ